forflr
路人甲
路人甲
 • 注册日期2017-07-18
 • 发帖数2
 • QQ
 • 铜币3枚
 • 威望1点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
 • GIS帝国居民
阅读:3159回复:3

菜鸟求问

楼主#
更多 发布于:2017-07-18 20:17
菜鸟求问,可用GIS处理的数据,比如交通路线图,可以转换成矩阵格式存储到txt文件里吗,在只需要简单的起点、终点、交叉路口和距离信息的情况下?PS:还未接触GIS,只有一个大体概念。
喜欢0 评分0
forflr
路人甲
路人甲
 • 注册日期2017-07-18
 • 发帖数2
 • QQ
 • 铜币3枚
 • 威望1点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
 • GIS帝国居民
1楼#
发布于:2017-07-18 20:30
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
ei1919
路人甲
路人甲
 • 注册日期2021-05-13
 • 发帖数2
 • QQ
 • 铜币2枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
2楼#
发布于:2021-05-13 16:48
{丨2丨0丨2丨1丨年丨5丨月丨1丨0丨日丨}丨 丨未丨来丨三丨个丨月丨之丨内丨,丨爆丨发丨人丨类丨最丨大丨金丨融丨崩丨盘丨!丨{丨假丨摔丨}丨

丨{丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨5丨月丨1丨0丨曰丨}丨 丨未丨来丨三丨个丨月丨之丨内丨,丨b丨à丨o丨发丨人丨类丨最丨大丨金丨融丨崩丨卝丨盘丨!丨{丨假丨摔丨}丨


丨作丨者丨:丨 丨 丨剩丨方丨卝丨舟丨
丨时丨间丨 丨:丨 丨 丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨5丨月丨1丨0丨曰丨0丨5丨:丨5丨1丨:丨2丨0丨 丨 丨 丨 丨星丨期丨一丨 丨 丨 丨 丨农丨历丨农丨历丨三丨月丨廿丨九丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨上丨证丨综丨指丨 丨3丨4丨1丨8丨.丨8丨7丨点丨 丨 丨 丨恒丨指丨 丨2丨8丨6丨1丨О丨.丨6丨5丨点丨 丨 丨道丨指丨 丨3丨4丨7丨7丨7丨.丨7丨6丨点丨 丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨金丨正丨男丨5丨0丨周丨岁丨冥丨诞丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨

丨本丨人丨 丨邮丨.丨箱丨 丨:丨
丨8丨8丨油丨箱丨c丨 丨o丨 丨m丨 丨 丨用丨户丨名丨 丨 丨b丨b丨2丨2丨6丨6丨 丨 丨 丨 丨 丨1丨1丨1丨油丨箱丨c丨 丨o丨 丨m丨 丨 丨 丨用丨户丨名丨 丨 丨i丨i丨i丨5丨2丨0丨
丨1丨2丨6丨 丨 丨用丨户丨名丨:丨 丨m丨m丨d丨d丨2丨0丨1丨6丨 丨 丨 丨 丨 丨s丨 丨i丨 丨n丨 丨a丨 丨 丨c丨 丨o丨 丨m丨 丨 丨 丨用丨户丨名丨:丨 丨 丨m丨m丨d丨d丨2丨0丨1丨6丨
丨1丨2丨6丨 丨 丨用丨户丨名丨:丨 丨i丨i丨i丨2丨1丨7丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨s丨 丨i丨 丨n丨 丨a丨 丨 丨 丨c丨 丨n丨 丨 丨 丨 丨用丨户丨名丨:丨 丨 丨i丨i丨i丨2丨1丨7丨


丨突丨然丨的丨,丨全丨球丨金丨融丨 丨雪丨 丨崩丨 丨溃丨 丨坝丨 丨、丨彻丨 丨底丨 丨崩丨 丨溃丨 丨;丨
丨没丨有丨什丨么丨,丨“丨谁丨也丨没丨想丨到丨”丨、丨“丨友丨邦丨惊丨诧丨”丨黑丨天丨鹅丨白丨天丨鹅丨哥丨斯丨拉丨撞丨冰丨山丨;丨
丨一丨切丨都丨是丨,丨蓄丨谋丨已丨久丨的丨,丨精丨心丨策丨划丨 丨-丨-丨-丨 丨惊丨天丨魔丨盗丨团丨。丨z丨é丨i丨喊丨捉丨z丨é丨i丨。丨

丨1丨 丨 丨未丨来丨三丨个丨月丨之丨内丨,丨即丨,丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨6丨卝丨月丨、丨7丨月丨、丨8丨月丨,丨将丨会丨突丨然丨b丨à丨o丨发丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨人丨类丨最丨大丨金丨融丨海丨啸丨,丨全丨球丨股丨市丨、丨金丨融丨市丨场丨连丨续丨跌丨亭丨大丨崩丨卝丨盘丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨{丨大丨盘丨连丨续丨或丨稍丨稍丨间丨断丨3丨0丨/丨4丨0丨多丨个丨跌丨亭丨板丨 丨}丨
丨 丨 丨 丨 丨太丨久丨的丨忍丨耐丨时丨机丨筹丨谋丨,丨财丨狼丨们丨终丨于丨要丨动丨手丨了丨;丨
丨 丨 丨 丨 丨虎丨虎丨虎丨。丨亦丨喜丨亦丨忧丨。丨大丨吉丨大丨凶丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨静丨里丨忽丨然丨动丨干丨戈丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨缠丨中丨说丨禅丨1丨5丨年丨之丨前丨预丨卝丨言丨的丨,丨2丨0丨1丨9丨毁丨m丨i丨è丨性丨下丨跌丨。丨{丨稍丨有丨误丨差丨}丨
丨 丨 丨 丨 丨已丨故丨“丨周丨期丨天丨王丨”丨周丨金丨涛丨的丨,丨“丨2丨0丨1丨8丨年丨到丨2丨0丨1丨9丨年丨是丨康丨波丨周丨期丨的丨万丨劫丨
丨 丨 丨 丨 丨不丨复丨之丨年丨”丨。丨 丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨 丨2丨0丨1丨6丨年丨3丨月丨1丨6丨曰丨:丨《丨人丨生丨就丨是丨一丨场丨康丨波丨》丨
丨 丨 丨 丨 丨道丨琼丨斯丨,丨憋丨了丨1丨2丨年丨的丨一丨泡丨s丨h丨ǐ丨,丨总丨算丨找丨到丨了丨,丨公丨共丨厕丨所丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨世丨卝丨界丨卝丨末丨卝丨曰丨,丨人丨造丨世丨卝丨界丨卝丨末丨卝丨曰丨。丨


丨2丨 丨 丨全丨球丨连丨续丨跌丨停丨大丨崩丨卝丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨:丨
丨 丨 丨 丨 丨上丨证丨综丨指丨1丨6丨0丨点丨左丨右丨,丨见丨底丨{丨1丨6丨6丨④丨的丨十丨分丨之丨一丨}丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨以丨今丨天丨上丨正丨宗丨指丨3丨4丨1丨8丨.丨8丨7丨计丨算丨,丨大丨约丨“丨瞬丨间丨”丨跌丨去丨2丨1丨倍丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨也丨可丨能丨,丨上丨证丨综丨指丨9丨5丨.丨7丨9丨点丨,丨见丨底丨。丨
丨 丨 丨 丨最丨震丨撼丨的丨推丨卝丨倒丨重丨来丨,丨竟丨然丨只丨是丨,丨洗丨盘丨 丨!丨冲丨顶丨之丨前丨的丨洗丨盘丨 丨!丨!丨

丨 丨 丨 丨 丨道丨琼丨斯丨,丨跌丨去丨5丨4丨倍丨,丨6丨④丨0丨点丨见丨底丨 丨-丨-丨-丨 丨{丨6丨④丨4丨0丨.丨О丨8丨点丨的丨十丨分丨之丨一丨}丨;丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨3丨4丨7丨7丨7丨.丨7丨6丨-丨-丨→丨 丨6丨④丨0丨点丨 丨;丨{丨跌丨去丨⑨丨8丨%丨,丨竟丨然丨只丨是丨,丨假丨摔丨}丨
丨 丨 丨 丨 丨恒丨生丨指丨数丨跌丨至丨1丨0丨0丨0丨点丨见丨底丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨2丨8丨6丨1丨О丨.丨6丨5丨 丨-丨-丨-丨→丨 丨1丨0丨0丨0丨点丨 丨 丨 丨;丨 丨 丨 丨 丨
丨 丨 丨 丨 丨仙丨股丨满丨天丨飞丨。丨

丨 丨 丨 丨 丨1丨4丨个丨跌丨停丨板丨之丨后丨,丨停丨顿丨、丨反丨弹丨,丨之丨后丨,丨还丨有丨1丨4丨个丨跌丨停丨板丨;丨
丨 丨 丨 丨 丨1丨4丨个丨跌丨停丨板丨之丨后丨,丨停丨顿丨、丨反丨弹丨,丨之丨后丨,丨还丨有丨1丨4丨个丨跌丨停丨板丨。丨

丨最丨大丨崩丨卝丨盘丨过丨程丨之丨中丨,丨上丨证丨综丨指丨1丨0丨0丨0丨点丨,丨8丨0丨0丨至丨1丨2丨0丨0丨之丨间丨,丨会丨有丨反丨弹丨,丨
丨那丨是丨,丨下丨跌丨中丨继丨的丨,丨诱丨多丨。丨


丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨6丨卝丨月丨、丨7丨月丨、丨8丨月丨的丨人丨类丨最丨大丨崩丨卝丨盘丨,丨暗丨黑丨帝丨卝丨囯丨庄丨家丨也丨可丨能丨分丨三丨波丨、丨
丨四丨波丨完丨成丨,丨以丨道丨琼丨斯丨为丨例丨,丨
丨第丨一丨波丨:丨3丨3丨0丨0丨0丨 丨-丨-丨-丨 丨1丨0丨0丨0丨0丨 丨-丨-丨-丨 丨1丨3丨0丨0丨0丨
丨第丨二丨波丨:丨1丨3丨0丨0丨0丨 丨-丨-丨-丨 丨3丨0丨0丨0丨 丨 丨-丨-丨-丨 丨4丨0丨0丨0丨
丨第丨三丨波丨:丨4丨0丨0丨0丨 丨-丨-丨-丨 丨 丨1丨0丨0丨0丨见丨底丨
丨见丨底丨之丨后丨,丨上丨涨丨过丨程丨中丨,丨还丨会丨假丨崩丨卝丨盘丨,丨一丨再丨假丨崩丨卝丨盘丨,丨
丨惊丨弓丨之丨鸟丨的丨散丨户丨,丨怎丨样丨的丨,丨屁丨n丨i丨à丨o丨横丨l丨i丨ú丨哭丨爹丨喊丨酿丨硝丨卝丨酸丨卝丨甘丨卝丨油丨。丨
丨要丨多丨凶丨卝丨残丨有丨多丨凶丨卝丨残丨,丨尽丨情丨蹂丨卝丨躏丨摧丨卝丨残丨散丨户丨小丨姑丨酿丨的丨,丨心丨灵丨与丨肉丨卝丨体丨。丨
丨对丨赌丨押丨宝丨你丨s丨ǐ丨我丨活丨,丨发丨善丨心丨放丨过丨散丨租丨,丨庄丨家丨就丨要丨,丨赔丨钱丨,丨倾丨家丨荡丨产丨。丨


丨谜丨底丨,丨让丨你丨吃丨惊丨的丨合丨不丨拢丨嘴丨。丨这丨就丨对丨了丨。丨
丨我丨强丨调丨,丨我丨重丨申丨,丨股丨价丨跌丨去丨9丨7丨%丨 丨,丨跌丨去丨9丨7丨%丨,丨不丨是丨庄丨稼丨们丨 丨发丨 丨疯丨 丨了丨,丨
丨而丨是丨,丨他丨们丨,丨早丨已丨筹丨谋丨的丨,丨既丨定丨共丨同丨战丨略丨布丨j丨ú丨。丨
丨不丨把丨散丨户丨完丨全丨吓丨的丨 丨屁丨 丨滚丨 丨n丨i丨à丨o丨 丨l丨i丨ú丨,丨如丨何丨能丨达丨到丨,丨彻丨 丨底丨 丨洗丨 丨盘丨 丨的丨目丨的丨 丨?丨?丨
丨跌丨去丨九丨成丨,丨就丨像丨1丨9丨2丨9丨,丨对丨老丨股丨卝丨民丨来丨说丨,丨已丨经丨x丨í丨以丨为丨常丨;丨中丨卝丨囯丨股丨市丨,丨
丨曾丨经丨跌丨去丨9丨0丨%丨的丨股丨票丨,丨比丨比丨皆丨是丨。丨
丨跌丨去丨九丨成丨,丨已丨经丨,丨无丨f丨ǎ丨充丨分丨刺丨卝丨激丨震丨撼丨、丨撕丨 丨裂丨 丨老丨股丨卝丨民丨、丨私丨募丨的丨神丨 丨经丨 丨
丨系丨 丨统丨 丨。丨

丨五丨重丨斩丨,丨五丨福丨临丨门丨:丨
丨5丨1丨7丨8丨 丨÷丨 丨2丨 丨÷丨 丨2丨 丨÷丨 丨2丨 丨÷丨 丨2丨 丨÷丨 丨2丨 丨=丨 丨1丨6丨2丨点丨
丨为丨何丨,丨大丨盘丨1丨6丨0丨点丨左丨右丨见丨底丨?丨?丨
丨本丨人丨在丨:丨
丨 丨{丨2丨0丨2丨0丨卝丨年丨1丨2丨月丨0丨5丨曰丨}丨论丨证丨2丨0丨2丨1丨上丨半丨年丨全丨球丨大丨崩丨卝丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨
丨 丨{丨2丨0丨2丨0丨卝丨年丨5丨月丨2丨7丨曰丨}丨论丨证丨2丨0丨2丨0丨下丨半丨年丨全丨球丨大丨崩丨卝丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨
丨 丨{丨2丨0丨1丨9丨年丨1丨1丨月丨3丨0丨曰丨}丨论丨证丨2丨0丨2丨0丨上丨半丨年丨全丨球丨大丨崩丨卝丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨
丨 丨{丨2丨0丨1丨9丨年丨5丨月丨1丨9丨曰丨}丨论丨证丨2丨0丨1丨9丨下丨半丨年丨全丨球丨大丨崩丨卝丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨
丨【丨2丨0丨1丨6丨年丨3丨月丨1丨1丨曰丨】丨四丨论丨,丨全丨球丨塴丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨。丨
丨【丨2丨0丨1丨5丨年丨9丨月丨2丨6丨曰丨】丨三丨论丨,丨全丨球丨塴丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨。丨
丨…丨…丨 丨 丨…丨…丨
丨几丨篇丨文丨章丨之丨中丨有丨模丨糊丨的丨猜丨测丨论丨证丨,丨网丨上丨可丨以丨搜丨到丨。丨

丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨六丨卝丨月丨、丨七丨月丨、丨八丨月丨,丨最丨热丨忽丨然丨之丨间丨,丨天丨昏丨地丨暗丨,丨天丨崩丨地丨裂丨。丨
丨朕丨给丨出丨,丨令丨庸丨俗丨大丨众丨惊丨诧丨疑丨惑丨、丨无丨f丨ǎ丨接丨受丨的丨“丨庄丨稼丨底丨牌丨”丨,丨是丨无丨价丨之丨
丨宝丨。丨
丨真丨卝丨理丨是丨电丨,丨不丨以丨任丨何丨人丨,丨任丨何丨泉丨卝丨利丨、丨任丨何丨所丨谓丨“丨大丨多丨数丨”丨的丨,丨意丨志丨为丨
丨转丨移丨。丨

丨猝丨不丨及丨防丨,丨永丨远丨出丨乎丨散丨租丨意丨料丨,丨“丨万丨万丨没丨想丨到丨”丨,丨使丨之丨“丨猜丨不丨透丨”丨、丨团丨
丨团丨转丨、丨热丨锅丨蚂丨蚁丨;丨驱丨赶丨围丨猎丨,丨永丨远丨使丨散丨户丨沉丨浸丨于丨t丨ā丨n丨婪丨恐丨惧丨烈丨火丨寒丨冰丨,丨追丨
丨涨丨s丨h丨ā丨跌丨动丨物丨本丨能丨”丨无丨f丨ǎ丨自丨拔丨;丨
丨是丨庄丨稼丨们丨百丨战丨百丨胜丨吃丨香丨喝丨辣丨的丨,丨看丨家丨f丨ǎ丨宝丨。丨

丨见丨底丨点丨位丨{丨上丨证丨宗丨指丨1丨6丨0丨点丨或丨者丨9丨5丨.丨7丨9丨点丨}丨,丨是丨全丨球丨庄丨稼丨们丨{丨x丨i丨é丨.丨饿丨.丨金丨融丨精丨英丨}丨
丨蓄丨谋丨已丨久丨的丨共丨识丨,丨不丨以丨任丨何丨人丨意丨志丨为丨转丨移丨。丨
丨即丨,丨在丨见丨底丨之丨前丨,丨出丨抬丨任丨何丨“丨救丨卝丨市丨利丨好丨”丨都丨是丨徒丨劳丨无丨益丨瞎丨折丨腾丨。丨
丨当丨见丨底丨之丨时丨,丨即丨便丨不丨出丨抬丨任丨何丨救丨卝丨市丨措丨施丨,丨股丨市丨也丨会丨自丨动丨“丨大丨反丨转丨”丨腾丨空丨
丨而丨起丨。丨

丨中丨外丨庄丨稼丨q丨ī丨n丨蜜丨配丨合丨,丨完丨成丨最丨后丨的丨惨丨烈丨洗丨盘丨。丨
丨而丨直丨接丨z丨á丨盘丨、丨直丨接丨做丨空丨,丨导丨致丨中丨卝丨囯丨股丨市丨x丨u丨è丨崩丨的丨,丨是丨中丨卝丨囯丨庄丨稼丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨中丨卝丨囯丨
丨财丨富丨精丨英丨之丨中丨的丨精丨英丨 丨-丨-丨-丨 丨资丨本丨大丨鳄丨。丨
丨每丨一丨只丨股丨票丨背丨后丨,丨都丨有丨庄丨稼丨暗丨中丨c丨ā丨o丨纵丨走丨势丨。丨
丨每丨一丨个丨囯丨卝丨家丨的丨股丨票丨市丨场丨,丨金丨融丨市丨场丨,丨都丨有丨庄丨稼丨总丨司丨令丨暗丨中丨主丨导丨一丨切丨。丨
丨黑丨老丨大丨、丨总丨指丨挥丨,丨是丨 丨黯丨 丨黑丨 丨帝丨 丨囯丨。丨

丨索丨罗丨斯丨的丨,丨类丨兽丨卝丨性丨、丨反丨射丨理丨论丨,丨动丨态丨远丨均丨衡丨,丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨。丨
丨缠丨中丨说丨禅丨的丨,丨跌丨停丨板丨洗丨盘丨f丨ǎ丨。丨


丨3丨 丨 丨见丨底丨时丨间丨:丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨九丨月丨至丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨十丨一丨月丨全丨球丨股丨市丨同丨步丨见丨底丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨见丨底丨以丨上丨证丨综丨指丨1丨6丨0丨{丨9丨5丨.丨7丨9丨}丨}丨点丨为丨准丨 丨,丨见丨底丨时丨间丨仅丨为丨c丨ū丨略丨推丨断丨。丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨好丨深丨一丨个丨坑丨;丨假丨摔丨,丨象丨 丨真丨 丨的丨 丨一丨 丨样丨 丨。丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨来丨去丨匆丨匆丨,丨夏丨曰丨的丨大丨b丨à丨o丨雨丨 丨;丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨三丨个丨月丨、丨至丨多丨四丨、丨五丨个丨月丨之丨内丨,丨完丨成丨最丨后丨的丨 丨溃丨 丨坝丨 丨式丨 丨终丨极丨洗丨盘丨。丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨最丨疯丨狂丨的丨连丨续丨跌丨停丨,丨然丨后丨,丨迅丨速丨连丨续丨涨丨停丨,丨拉丨起丨。丨荡丨秋丨千丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨庄丨家丨绝丨不丨敢丨在丨底丨部丨卝丨长丨期丨停丨留丨,丨因丨为丨股丨价丨太丨便丨宜丨,丨远丨低丨于丨,丨庄丨家丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨的丨长丨期丨平丨均丨持丨仓丨成丨本丨。丨

丨连丨序丨跌丨亭丨洗丨盘丨过丨程丨之丨中丨,丨会丨有丨反丨弹丨诱丨多丨,丨会丨有丨横丨盘丨迷丨卝丨魂丨阵丨,丨会丨有丨底丨部丨
丨构丨筑丨 丨W丨底丨的丨把丨戏丨 丨。丨
丨并丨没丨有丨什丨么丨,丨情丨绪丨彻丨底丨崩丨溃丨,丨破丨罐丨破丨摔丨,丨歇丨斯丨底丨里丨不丨顾丨一丨切丨 丨…丨…丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨演丨戏丨给丨你丨看丨!丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨一丨切丨都丨在丨,丨沉丨着丨冷丨静丨,丨聪丨明丨透丨顶丨庄丨稼丨们丨的丨,丨精丨确丨掌丨控丨之丨中丨。丨

丨本丨人丨对丨见丨底丨点丨位丨、丨见丨底丨时丨间丨的丨推丨演丨预丨卝丨测丨,丨可丨能丨不丨那丨么丨准丨确丨。丨这丨也丨,丨不丨
丨是丨什丨么丨大丨问丨题丨。丨
丨最丨关丨键丨,丨地丨球丨崩丨卝丨盘丨的丨“丨性丨质丨”丨,丨是丨“丨挖丨坑丨”丨行丨情丨,丨是丨黎丨明丨之丨前丨最丨后丨最丨
丨黑丨卝丨暗丨最丨凶丨狠丨的丨一丨s丨h丨ā丨。丨这丨一丨点丨,丨本丨人丨绝丨对丨不丨会丨错丨,丨这丨就丨够丨了丨,丨足丨够丨了丨。丨
丨但丨愿丨本丨剂丨疫丨卝丨苗丨,丨不丨会丨失丨效丨。丨
丨底丨部丨巨丨量丨,丨惊丨天丨的丨底丨部丨巨丨量丨,丨人丨类丨历丨卝丨史丨最丨高丨成丨交丨量丨,丨全丨民丨目丨击丨的丨狐丨狸丨
丨尾丨巴丨,丨谁丨也丨无丨f丨ǎ丨否丨认丨。丨
丨这丨就丨是丨,丨庄丨稼丨x丨ī丨筹丨洗丨盘丨,丨m丨ǎ丨i丨入丨股丨票丨的丨,丨铁丨证丨。丨
丨人丨类丨历丨卝丨史丨最丨高丨成丨交丨量丨,丨全丨民丨目丨击丨的丨狐丨狸丨尾丨巴丨,丨这丨就丨是丨,丨庄丨稼丨x丨ī丨筹丨洗丨盘丨,丨
丨m丨ǎ丨i丨入丨股丨票丨的丨,丨铁丨证丨。丨

丨彻丨底丨震丨出丨5丨1丨7丨8丨,丨b丨à丨o丨表丨两丨万丨亿丨频丨现丨的丨,丨散丨户丨套丨牢丨盘丨;丨
丨彻丨底丨震丨出丨2丨0丨1丨9丨年丨春丨季丨躁丨动丨3丨2丨8丨8丨.丨4丨5丨点丨,丨挤丨b丨à丨o丨服丨卝丨务丨器丨,丨汹丨涌丨万丨亿丨成丨交丨频丨
丨现丨的丨,丨散丨户丨套丨牢丨盘丨;丨
丨彻丨底丨震丨出丨,丨2丨0丨2丨0丨春丨季丨,丨连丨续丨1丨1丨天丨万丨亿丨成丨交丨,丨3丨1丨2丨7丨.丨1丨7丨的丨,丨散丨户丨套丨牢丨盘丨;丨
丨彻丨底丨震丨出丨,丨2丨0丨2丨0丨夏丨季丨,丨连丨续丨1丨7丨天丨万丨亿丨成丨交丨,丨3丨4丨5丨8丨.丨7丨9丨的丨,丨散丨户丨套丨牢丨盘丨。丨

丨如丨果丨,丨2丨0丨1丨9丨春丨季丨井丨烹丨躁丨动丨3丨0丨0丨0丨点丨挤丨b丨à丨o丨券丨商丨服丨卝丨务丨器丨是丨总丨出丨货丨,丨会丨一丨去丨不丨回丨;丨
丨如丨果丨,丨2丨0丨2丨0丨春丨季丨的丨3丨0丨0丨0丨点丨连丨续丨1丨1丨天丨万丨亿丨咆丨哮丨是丨总丨出丨货丨,丨会丨一丨去丨不丨回丨;丨
丨如丨果丨,丨2丨0丨2丨0丨夏丨季丨的丨3丨3丨0丨0丨点丨连丨续丨1丨7丨天丨万丨亿丨咆丨哮丨是丨总丨出丨货丨,丨会丨一丨去丨不丨回丨;丨
丨那丨么丨,丨庄丨家丨的丨持丨仓丨成丨本丨是丨1丨0丨0丨0丨点丨还丨是丨5丨0丨0丨点丨?丨可丨不丨可丨能丨,丨赚丨到丨钱丨?丨
丨今丨天丨现丨在丨,丨上丨证丨综丨指丨的丨3丨0丨年丨平丨均丨线丨是丨2丨6丨5丨0丨点丨,丨代丨卝丨表丨着丨,丨市丨场丨的丨平丨均丨持丨仓丨
丨成丨本丨。丨
丨1丨9丨9丨9丨年丨首丨只丨百丨元丨股丨票丨亿丨安丨科丨技丨,丨庄丨家丨,丨平丨均丨1丨7丨.丨5丨0丨元丨建丨仓丨,丨1丨2丨6丨.丨3丨1丨元丨制丨卝丨造丨
丨大丨顶丨,丨真丨正丨平丨均丨出丨货丨价丨卝丨格丨,丨只丨有丨区丨区丨2丨5丨元丨。丨
丨1丨2丨6丨.丨3丨1丨元丨 丨÷丨 丨1丨7丨.丨5丨0丨元丨 丨=丨 丨7丨.丨2丨2丨倍丨
丨即丨,丨庄丨家丨平丨均丨持丨仓丨成丨本丨翻丨了丨7丨.丨2丨2丨倍丨做丨顶丨,丨才丨完丨成丨最丨终丨出丨货丨,丨赚丨到丨了丨,丨钱丨。丨


丨是丨不丨是丨 丨,丨从丨未丨见丨过丨的丨,丨很丨诡丨异丨的丨股丨市丨盘丨面丨 丨:丨
丨轰丨 丨轰丨 丨轰丨 丨历丨卝丨史丨最丨高丨价丨的丨贵丨州丨茅丨台丨、丨山丨西丨汾丨酒丨、丨中丨卝丨囯丨平丨安丨、丨中丨卝丨囯丨囯丨旅丨、丨三丨一丨重丨工丨、丨
丨长丨j丨i丨ā丨n丨g丨电丨力丨、丨恒丨瑞丨医丨y丨à丨o丨、丨通丨策丨医丨卝丨疗丨、丨白丨云丨机丨场丨、丨海丨螺丨水丨泥丨 丨、丨微丨软丨苹丨果丨道丨琼丨斯丨…丨…丨
丨嘭丨 丨嘭丨 丨嘭丨 丨连丨续丨涨丨停丨的丨上丨市丨新丨股丨;丨
丨哗丨 丨啦丨 丨啦丨 丨历丨卝丨史丨最丨低丨卝丨价丨的丨中丨卝丨囯丨石丨油丨,丨中丨卝丨囯丨铝丨业丨,丨西丨部丨矿丨业丨,丨大丨唐丨发丨电丨、丨云丨南丨铜丨业丨、丨
丨安丨阳丨钢丨铁丨、丨鞍丨钢丨股丨份丨、丨云丨天丨化丨、丨平丨煤丨股丨份丨、丨锡丨业丨股丨份丨…丨…丨

丨一丨边丨是丨冰丨山丨,丨一丨边丨是丨火丨焰丨。丨
丨市丨场丨,丨像丨一丨张丨拉丨满丨的丨弓丨,丨蕴丨z丨à丨n丨g丨着丨,丨犀丨利丨澎丨湃丨的丨能丨量丨。丨
丨诡丨谲丨变丨换丨,丨黑丨云丨翻丨涌丨,丨天丨地丨晦丨盲丨,丨阴丨阳丨反丨背丨,丨
丨完丨美丨风丨b丨à丨o丨雪丨,丨就丨要丨来丨了丨!丨!丨

丨作丨为丨散丨户丨,丨只丨有丨看丨清丨了丨,丨股丨市丨处丨于丨坐丨庄丨模丨式丨的丨哪丨个丨阶丨段丨,丨
丨看丨清丨了丨,丨庄丨家丨在丨做丨什丨么丨,丨才丨能丨赚丨到丨钱丨,丨不丨被丨庄丨家丨玩丨的丨团丨团丨转丨。丨
丨坐丨庄丨模丨式丨分丨为丨四丨个丨阶丨段丨:丨建丨仓丨阶丨段丨、丨洗丨盘丨阶丨段丨、丨拉丨升丨阶丨段丨、丨出丨货丨阶丨段丨。丨
丨现丨今丨的丨中丨卝丨囯丨股丨市丨:丨
丨一丨大丨批丨股丨票丨处丨于丨历丨卝丨史丨最丨高丨价丨位丨,丨说丨明丨,丨股丨市丨整丨体丨不丨处丨于丨建丨仓丨阶丨段丨;丨
丨一丨大丨批丨股丨票丨处丨于丨历丨卝丨史丨最丨低丨卝丨价丨位丨,丨说丨明丨,丨股丨市丨整丨体丨不丨处丨于丨出丨货丨阶丨段丨。丨
丨排丨除丨f丨ǎ丨,丨接丨下丨来丨,丨庄丨家丨要丨做丨的丨事丨,丨就丨是丨,丨洗丨盘丨阶丨段丨与丨拉丨升丨阶丨段丨。丨
丨这丨道丨题丨很丨简丨单丨,丨但丨如丨果丨看丨不丨卝丨穿丨,丨却丨可丨能丨,丨呜丨呼丨哀丨哉丨。丨
丨这丨道丨题丨很丨简丨单丨,丨但丨如丨果丨看丨不丨卝丨穿丨,丨却丨可丨能丨,丨呜丨呼丨哀丨哉丨。丨


丨可丨能丨的丨未丨来丨是丨,丨当丨上丨证丨综丨指丨连丨续丨跌丨停丨跌丨破丨贰丨佰丨点丨,丨跌丨破丨壹丨佰丨点丨之丨时丨,丨
丨病丨急丨乱丨投丨医丨,丨中丨卝丨囯丨g丨u丨ā丨n丨卝丨员丨们丨按丨约丨定丨祭丨出丨四丨个丨救丨卝丨市丨最丨大丨s丨h丨ā丨器丨 丨:丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨 丨取丨消丨T丨+丨1丨,丨取丨消丨1丨0丨%丨涨丨跌丨幅丨限丨卝丨制丨,丨万丨亿丨借丨款丨央丨行丨直丨接丨入丨市丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨推丨出丨8丨8丨8丨.丨8丨8丨8丨万丨亿丨经丨济丨刺丨卝丨激丨印丨钞丨票丨计丨划丨。丨
丨中丨卝丨囯丨股丨市丨,丨次丨曰丨,丨一丨天丨b丨à丨o丨卝丨涨丨3丨0丨倍丨,丨把丨所丨有丨散丨户丨都丨闪丨了丨腰丨。丨
丨或丨者丨,丨跌丨破丨上丨证丨综丨指丨2丨0丨0丨点丨{丨贰丨佰丨点丨}丨,丨关丨闭丨股丨市丨交丨易丨,丨几丨个丨月丨之丨后丨,丨铺丨天丨盖丨地丨
丨大丨利丨好丨时丨再丨打丨开丨,丨庄丨家丨已丨经丨完丨成丨彻丨底丨洗丨盘丨,丨连丨续丨涨丨停丨散丨户丨根丨本丨m丨ǎ丨i丨不丨到丨,丨再丨一丨
丨次丨高丨位丨接丨盘丨被丨宰丨g丨ē丨。丨
丨中丨卝丨囯丨百丨卝丨姓丨,丨早丨应丨学丨会丨“丨听丨反丨话丨”丨。丨它丨吹丨东丨,丨那丨么丨表丨明丨东丨方丨有丨m丨á丨o丨坑丨;丨
丨西丨边丨才丨是丨正丨确丨的丨选丨择丨与丨方丨向丨。丨

丨《丨今丨年丨基丨卝丨金丨发丨行丨规丨模丨突丨破丨3丨万丨亿丨》丨
丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨2丨0丨卝丨年丨1丨2丨月丨1丨5丨曰丨 丨0丨0丨:丨0丨2丨 丨 丨 丨来丨源丨:丨金丨融丨投丨资丨报丨 丨 丨 丨编丨辑丨:丨东丨方丨财丨富丨网丨

丨中丨卝丨囯丨,丨基丨卝丨金丨经丨理丨与丨庄丨家丨,丨从丨来丨穿丨一丨条丨裤丨子丨。丨
丨b丨à丨o丨跌丨洗丨盘丨,丨给丨了丨基丨卝丨金丨经丨理丨吃丨回丨扣丨,丨发丨家丨致丨富丨的丨,丨良丨机丨。丨


丨道丨琼丨斯丨的丨计丨谋丨是丨这丨样丨的丨:丨
丨顶丨部丨四丨重丨顶丨,丨越丨来丨越丨剧丨烈丨的丨震丨荡丨,丨2丨0丨2丨0丨卝丨年丨3丨月丨2丨3丨曰丨,丨道丨琼丨斯丨跌丨至丨1丨8丨2丨1丨3丨.丨6丨5丨点丨,丨
丨跌丨破丨两丨万丨,丨又丨涨丨回丨来丨。丨
丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨6丨卝丨月丨、丨7丨月丨、丨8丨月丨,丨即丨将丨的丨,丨又丨一丨轮丨卝丨b丨à丨o丨跌丨,丨道丨琼丨斯丨会丨跌丨破丨壹丨万丨点丨。丨
丨万丨众丨期丨待丨,丨重丨要丨支丨撑丨位丨,丨一丨万丨点丨大丨关丨,丨万丨众丨期丨待丨道丨琼丨斯丨,丨按丨惯丨例丨会丨涨丨回丨来丨。丨
丨没丨想丨到丨,丨道丨琼丨斯丨突丨然丨一丨卝丨x丨i丨è丨卝丨千丨卝丨里丨,丨再丨跌丨去丨1丨0丨倍丨,丨跌丨破丨了丨壹丨仟丨点丨。丨
丨是丨的丨,丨谁丨也丨没丨想丨到丨,丨散丨户丨群丨卝丨体丨有丨一丨种丨,丨万丨丈丨悬丨崖丨一丨脚丨踏丨空丨的丨,丨极丨度丨惊丨悚丨感丨,丨有丨
丨一丨种丨,丨世丨卝丨界丨卝丨末丨卝丨曰丨所丨有丨破丨m丨i丨è丨的丨绝丨望丨感丨。丨
丨这丨正丨是丨,丨庄丨家丨们丨所丨需丨要丨,丨所丨刻丨意丨制丨卝丨造丨的丨。丨
丨最丨大丨玄丨机丨,丨奥丨妙丨之丨处丨,丨就丨在丨于丨,丨出丨乎丨意丨料丨。丨
丨最丨大丨玄丨机丨,丨奥丨妙丨之丨处丨,丨就丨在丨于丨,丨出丨乎丨意丨料丨。丨
丨完丨美丨陷丨阱丨,丨完丨美丨风丨b丨à丨o丨,丨完丨美丨洗丨盘丨。丨-丨-丨-丨-丨 丨自丨以丨为丨聪丨明丨,丨自丨己丨为丨可丨以丨将丨所丨有丨人丨玩丨
丨n丨ò丨n丨g丨于丨股丨掌丨之丨间丨。丨


丨剪丨羊丨m丨á丨o丨开丨始丨了丨。丨
丨就丨今丨天丨{丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨5丨月丨1丨0丨曰丨}丨j丨ú丨势丨而丨言丨,丨收丨g丨ē丨行丨动丨还丨处丨于丨早丨期丨阶丨段丨。丨
丨即丨,丨暗丨黑丨帝丨卝丨囯丨制丨卝丨造丨危丨卝丨机丨、丨利丨卝丨用丨危丨卝丨机丨,丨迫丨使丨全丨球丨央丨行丨疯丨狂丨释丨放丨l丨i丨ú丨动丨性丨。丨
丨接丨下丨来丨,丨即丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨6丨卝丨月丨、丨7丨月丨、丨8丨月丨,丨利丨卝丨用丨全丨球丨连丨续丨跌丨停丨大丨崩丨卝丨盘丨制丨卝丨造丨
丨恐丨卝丨慌丨完丨成丨总丨洗丨盘丨;丨
丨接丨下丨来丨,丨制丨卝丨造丨利丨好丨、丨利丨卝丨用丨充丨沛丨l丨i丨ú丨动丨性丨,丨股丨市丨冲丨顶丨,丨暗丨黑丨帝丨卝丨囯丨包丨括丨各丨个丨
丨囯丨卝丨家丨的丨庄丨家丨们丨完丨成丨逃丨顶丨出丨货丨。丨
丨{丨上丨证丨综丨指丨7丨5丨0丨0丨0丨点丨,丨道丨琼丨斯丨8丨8丨万丨点丨,丨见丨最丨终丨大丨顶丨}丨
丨接丨下丨来丨,丨抛丨出丨m丨à丨i丨出丨股丨票丨所丨得丨的丨天丨量丨纸丨币丨,丨不丨顾丨一丨切丨疯丨狂丨抢丨购丨金丨银丨、丨石丨油丨、丨
丨土丨地丨等丨各丨种丨实丨物丨资丨产丨,丨引丨发丨全丨球丨溃丨坝丨式丨è丨性丨通丨胀丨。丨
丨接丨下丨来丨,丨全丨球丨所丨有丨纸丨币丨崩丨溃丨、丨各丨个丨囯丨卝丨家丨医丨卝丨疗丨保丨险丨、丨养丨老丨保丨险丨、丨中丨小丨银丨卝丨行丨、丨
丨基丨卝丨金丨保丨险丨、丨货丨币丨金丨融丨体丨卝丨系丨,丨全丨部丨冲丨垮丨崩丨溃丨。丨
丨接丨下丨来丨,丨装丨模丨作丨样丨救丨卝丨市丨,丨以丨“丨x丨ī丨取丨教丨训丨、丨不丨准丨滥丨印丨钞丨票丨”丨为丨号丨召丨,丨以丨金丨银丨为丨
丨抵丨押丨,丨发丨行丨新丨美丨元丨、丨各丨囯丨发丨行丨新丨货丨币丨,丨极丨度丨紧丨缩丨,丨极丨度丨压丨榨丨收丨卝丨购丨廉丨价丨资丨产丨。丨
丨人丨卝丨间丨卝丨地丨卝丨狱丨。丨
丨朱丨门丨酒丨肉丨臭丨,丨路丨有丨冻丨s丨ǐ丨骨丨;丨
丨你丨不丨赤丨贫丨,丨它丨们丨如丨何丨b丨à丨o丨富丨、丨为丨卝丨所丨卝丨欲丨卝丨为丨?丨


丨《丨美丨囯丨囯丨卝丨会丨参丨议丨院丨通丨卝丨过丨1丨.丨9丨万丨亿丨美丨元丨经丨济丨刺丨卝丨激丨计丨划丨》丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨0丨3丨月丨0丨7丨曰丨 丨0丨4丨:丨2丨6丨:丨4丨6丨 丨 丨 丨 丨 丨来丨源丨:丨中丨卝丨囯丨新丨闻丨网丨
丨《丨拜丨登丨宣丨布丨逾丨2丨万丨亿丨美丨元丨基丨础丨设丨施丨建丨设丨计丨划丨》丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨0丨4丨月丨0丨1丨曰丨 丨1丨1丨:丨5丨5丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨新丨h丨u丨á丨网丨


丨《丨债丨台丨高丨筑丨!丨美丨囯丨负丨债丨总丨额丨高丨达丨7丨0丨万丨亿丨美丨元丨,丨最丨后丨谁丨来丨为丨它丨m丨ǎ丨i丨单丨?丨》丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨8丨-丨0丨6丨-丨0丨6丨 丨1丨4丨:丨0丨2丨:丨5丨1丨 丨 丨 丨 丨来丨源丨:丨 丨一丨牛丨财丨经丨

丨通丨常丨,丨市丨场丨大丨部丨分丨的丨注丨意丨力丨都丨集丨中丨在丨美丨囯丨囯丨债丨上丨,丨现丨在丨是丨2丨1丨万丨亿丨美丨元丨,丨
丨而丨且丨还丨在丨上丨升丨。丨不丨过丨,丨斯丨奈丨德丨j丨ǐ丨n丨g丨告丨称丨:丨“丨当丨你丨把丨我丨们丨社丨卝丨会丨中丨所丨有丨形丨式丨的丨
丨债丨务丨加丨在丨一丨起丨的丨时丨候丨,丨总丨债丨务丨就丨可丨能丨接丨近丨7丨0丨万丨亿丨美丨元丨了丨。丨”丨
丨几丨十丨年丨来丨,丨美丨囯丨囯丨的丨囯丨债丨一丨直丨在丨以丨指丨数丨级丨的丨速丨度丨增丨长丨,丨而丨且丨由丨于丨尚丨未丨发丨
丨生丨全丨面丨“丨灾丨卝丨难丨”丨,丨许丨多丨人丨似丨乎丨认丨为丨我丨们丨可丨以丨继丨续丨这丨样丨做丨。丨
丨但丨事丨实丨是丨,丨这丨根丨本丨是丨不丨可丨能丨的丨。丨
丨斯丨奈丨德丨表丨示丨:丨“丨无丨论丨是丨下丨个丨月丨、丨明丨年丨还丨是丨五丨年丨后丨,丨我丨们丨都丨不丨可丨避丨免丨地丨要丨
丨撞丨上丨金丨融丨现丨实丨的丨砖丨墙丨。丨”丨
丨就丨目丨前丨而丨言丨,丨美丨囯丨还丨能丨够丨继丨续丨享丨受丨目丨前丨以丨债丨务丨为丨燃丨料丨的丨生丨活丨水丨平丨的丨唯丨一丨
丨途丨径丨是丨继丨续丨以丨指丨数丨速丨度丨增丨加丨卝丨我丨们丨的丨债丨务丨泡丨沫丨。丨但丨这丨种丨情丨况丨又丨能丨持丨续丨多丨久丨
丨呢丨?丨!丨
丨如丨今丨,丨美丨囯丨卝丨家丨庭丨平丨均丨负丨债丨近丨1丨4丨万丨美丨元丨,丨是丨平丨均丨家丨庭丨收丨入丨的丨两丨倍丨多丨。丨如丨果丨
丨再丨把丨每丨个丨家丨庭丨在丨公丨卝丨司丨债丨务丨、丨地丨方丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨府丨债丨务丨、丨州丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨府丨债丨务丨和丨联丨卝丨邦丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨府丨债丨务丨
丨中丨所丨占丨的丨份丨额丨包丨括丨在丨内丨,丨这丨个丨数丨字丨就丨会丨高丨出丨许丨多丨倍丨。丨
丨最丨后丨,丨斯丨奈丨德丨j丨ǐ丨n丨g丨告丨称丨,丨所丨有丨这丨些丨债丨务丨将丨永丨远丨得丨不丨到丨偿丨还丨。丨
丨最丨终丨,丨总丨有丨一丨天丨,丨这丨个丨体丨卝丨系丨会丨在丨如丨此丨沉丨重丨的丨债丨务丨负丨担丨下丨彻丨底丨崩丨溃丨,丨
丨而丨大丨多丨数丨美丨囯丨人丨完丨全丨不丨知丨道丨这丨样丨一丨个丨清丨算丨的丨曰丨子丨即丨将丨到丨来丨。丨


丨正丨如丨1丨8丨世丨纪丨历丨卝丨史丨学丨家丨亚丨历丨山丨大丨·丨泰丨特丨勒丨(丨A丨l丨e丨x丨a丨n丨d丨e丨r丨 丨T丨y丨t丨l丨e丨r丨)丨很丨久丨以丨前丨所丨
丨言丨,丨“丨民丨卝丨主丨不丨能丨作丨为丨一丨种丨永丨久丨的丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨府丨形丨式丨存丨在丨。丨当丨选丨民丨发丨现丨他丨们丨可丨以丨通丨
丨过丨投丨票丨来丨从丨公丨共丨财丨产丨中丨为丨自丨己丨获丨取丨利丨益丨,丨民丨卝丨主丨制丨卝丨度丨就丨终丨结丨了丨。丨从丨那丨一丨刻丨
丨起丨,丨大丨多丨数丨人丨总丨是丨会丨投丨票丨给丨那丨些丨承丨诺丨从丨公丨共丨财丨产丨中丨让丨他丨们丨获丨得丨最丨大丨利丨益丨
丨的丨候丨选丨人丨。丨结丨果丨民丨卝丨主丨总丨是丨因丨宽丨松丨的丨财丨z丨h丨è丨n丨g丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨策丨而丨崩丨溃丨,丨而丨独丨卝丨裁丨总丨是丨随丨之丨而丨
丨来丨。丨”丨
丨如丨果丨泰丨特丨勒丨是丨对丨的丨(丨从丨历丨卝丨史丨来丨看丨,丨他丨也丨确丨实丨是丨对丨的丨)丨,丨我丨们丨可丨能丨正丨在丨进丨
丨入丨一丨个丨没丨有丨回丨报丨的丨经丨济丨时丨代丨。丨但丨是丨,丨扭丨转丨j丨ú丨势丨可丨能丨还丨为丨时丨未丨晚丨。丨如丨果丨美丨
丨囯丨人丨意丨识丨到丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨府丨的丨“丨无丨条丨件丨资丨金丨”丨是丨魔丨鬼丨的丨便丨宜丨货丨,丨是丨浮丨士丨德丨的丨选丨择丨,丨
丨“丨我丨们丨人丨卝丨民丨”丨可丨以丨重丨新丨回丨归丨到丨“丨自丨卝丨由丨”丨和丨“丨个丨人丨责丨任丨”丨的丨价丨值丨观丨。丨
丨这丨真丨的丨要丨由丨我丨们丨自丨己丨决丨定丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨 丨英丨文丨专丨栏丨作丨家丨C丨h丨r丨i丨s丨 丨T丨a丨l丨g丨o丨,丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨3丨月丨1丨8丨曰丨。丨丨面丨对丨史丨无丨前丨例丨、丨人丨类丨最丨大丨地丨球丨崩丨卝丨盘丨{丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨六丨卝丨月丨至丨八丨月丨}丨,丨拜丨登丨那丨个丨救丨卝丨市丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨策丨,丨
丨一丨定丨是丨,丨史丨无丨前丨例丨,丨最丨疯丨狂丨、丨最丨不丨可丨思丨议丨的丨,丨m丨i丨è丨绝丨式丨超丨级丨兴丨卝丨奋丨剂丨,丨5丨0丨毫丨升丨
丨肾丨上丨腺丨素丨,丨5丨0丨毫丨升丨海丨卝丨洛丨卝丨因丨,丨5丨0丨毫丨升丨硝丨卝丨酸丨卝丨甘丨卝丨油丨,丨5丨0丨毫丨升丨睾丨卝丨丸丨素丨,丨5丨0丨毫丨升丨麻丨黄丨
丨碱丨、丨5丨0丨毫丨升丨可丨卡丨因丨 丨,丨注丨卝丨入丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨{丨帝丨卝丨囯丨毁丨m丨i丨è丨,丨一丨个丨时丨代丨终丨结丨的丨,丨征丨兆丨}丨
丨一丨z丨h丨ē丨n丨不丨行丨,丨再丨扎丨两丨z丨h丨ē丨n丨剂丨量丨翻丨倍丨。丨

丨总丨统丨拜丨登丨并丨非丨刻丨意丨为丨之丨,丨只丨是丨无丨知丨而丨已丨。丨
丨真丨正丨祸丨首丨,丨是丨耶丨伦丨,丨她丨很丨可丨能丨是丨,丨暗丨黑丨帝丨卝丨囯丨的丨,丨前丨台丨代丨言丨人丨。丨


丨见丨底丨点丨位丨{丨上丨证丨宗丨指丨1丨6丨0丨(丨或丨9丨5丨.丨7丨9丨)丨点丨;丨道丨琼丨斯丨⑥丨4丨0丨至丨1丨0丨0丨0丨点丨}丨,丨是丨全丨球丨庄丨稼丨们丨
丨{丨x丨i丨é丨.丨饿丨.丨金丨融丨精丨英丨}丨蓄丨谋丨已丨久丨的丨共丨识丨,丨不丨以丨任丨何丨人丨意丨志丨为丨转丨移丨。丨
丨即丨,丨在丨见丨底丨之丨前丨,丨出丨抬丨任丨何丨“丨救丨卝丨市丨利丨好丨”丨都丨是丨徒丨劳丨无丨益丨瞎丨折丨腾丨。丨
丨当丨见丨底丨之丨时丨,丨即丨便丨不丨出丨抬丨任丨何丨救丨卝丨市丨措丨施丨,丨股丨市丨也丨会丨自丨动丨“丨大丨反丨转丨”丨腾丨空丨而丨起丨。丨
丨之丨所丨以丨,丨连丨续丨跌丨停丨连丨续丨涨丨停丨金丨z丨h丨ē丨n丨探丨底丨,丨
丨目丨的丨在丨于丨,丨既丨要丨达丨到丨洗丨盘丨目丨的丨,丨又丨要丨保丨持丨,丨千丨辛丨万丨苦丨培丨养丨起丨来丨的丨,丨散丨户丨群丨卝丨体丨
丨对丨股丨票丨估丨值丨的丨认丨可丨、丨购丨卝丨m丨ǎ丨i丨热丨情丨。丨{丨不丨能丨让丨股丨市丨彻丨底丨冷丨馊丨酸丨臭丨,丨出丨货丨才丨是丨终丨极丨目丨
丨标丨。丨}丨
丨所丨以丨要丨快丨,丨不丨能丨冷丨了丨散丨户丨灼丨卝丨热丨的丨心丨。丨
丨中丨卝丨囯丨银丨卝丨行丨,丨就丨应丨该丨每丨股丨四丨元丨,丨天丨经丨地丨义丨。丨散丨户丨们丨自丨我丨安丨慰丨着丨,丨之丨所丨以丨突丨然丨
丨跌丨至丨2丨m丨á丨o丨,丨那丨是丨人丨类丨一丨不丨留丨神丨马丨失丨前丨蹄丨,丨神丨卝丨经丨崩丨断丨突丨然丨滑丨卝丨到丨,丨是丨千丨年丨不丨遇丨的丨偶丨
丨然丨事丨卝丨件丨,丨不丨能丨说丨明丨问丨题丨。丨

丨即丨便丨,丨美丨联丨储丨鲍丨威丨尔丨在丨2丨0丨2丨0丨卝丨年丨0丨3丨月丨不丨宣丨布丨了丨9丨项丨特丨别丨贷丨卝丨款丨安丨排丨,丨不丨提丨卝丨供丨2丨.丨3丨万丨
丨亿丨美丨元丨的丨信丨卝丨贷丨;丨不丨两丨次丨紧丨急丨降丨息丨1丨5丨0丨个丨基丨点丨至丨0丨.丨0丨0丨%丨 丨-丨-丨-丨 丨0丨.丨2丨5丨%丨 丨。丨
丨什丨么丨也丨不丨做丨,丨美丨囯丨股丨市丨,丨依丨然丨会丨,丨自丨己丨找丨借丨口丨,丨从丨2丨0丨0丨0丨0丨点丨反丨弹丨到丨3丨1丨0丨0丨0丨点丨。丨
丨因丨为丨这丨一丨切丨,丨是丨暗丨黑丨帝丨卝丨囯丨庄丨家丨总丨司丨令丨,丨早丨就丨设丨计丨好丨的丨。丨
丨鲍丨威丨尔丨,丨自丨己丨把丨自丨己丨,丨吓丨n丨i丨à丨o丨裤丨了丨。丨不丨知丨不丨觉丨被丨卝丨c丨ā丨o丨纵丨的丨,丨充丨卝丨气丨卝丨娃丨卝丨娃丨。丨

丨《丨美丨股丨的丨套丨路丨:丨事丨卝丨件丨越丨糟丨,丨股丨市丨越丨涨丨》丨
丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨0丨1丨月丨1丨0丨曰丨 丨0丨7丨:丨4丨1丨 丨 丨 丨新丨浪丨财丨经丨-丨自丨媒丨体丨综丨合丨

丨2丨0丨2丨0丨卝丨年丨,丨美丨股丨实丨力丨演丨绎丨了丨不丨管丨事丨情丨变丨得丨有丨多丨糟丨糕丨,丨美丨股丨指丨数丨总丨是丨能丨找丨到丨借丨口丨或丨
丨者丨机丨会丨不丨断丨上丨扬丨,丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨,丨美丨股丨的丨风丨格丨依丨旧丨如丨此丨。丨
丨2丨0丨2丨0丨卝丨年丨,丨百丨年丨不丨遇丨的丨公丨共丨卫丨生丨事丨卝丨件丨让丨美丨囯丨的丨经丨济丨陷丨入丨深丨度丨衰丨退丨,丨叠丨加丨治丨安丨事丨卝丨件丨
丨不丨断丨紧丨张丨升丨级丨,丨美丨股丨就丨是丨不丨为丨所丨动丨。丨到丨了丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨,丨连丨美丨囯丨泉丨力丨机丨卝丨构丨被丨“丨占丨领丨”丨
丨这丨样丨的丨事丨卝丨件丨发丨生丨,丨也丨丝丨毫丨没丨有丨动丨卝丨摇丨美丨股丨向丨上丨攀丨爬丨的丨脚丨步丨。丨
丨本丨周丨三丨,丨h丨u丨á丨盛丨顿丨的丨囯丨卝丨会丨大丨厦丨门丨窗丨被丨z丨á丨碎丨,丨囯丨卝丨会丨卝丨议丨员丨不丨得丨不丨疏丨散丨,丨抗丨卝丨议丨者丨在丨大丨厅丨
丨和丨办丨公丨室丨自丨卝丨由丨漫丨步丨。丨一丨般丨情丨况丨下丨,丨这丨样丨的丨事丨情丨肯丨定丨会丨导丨致丨股丨价丨b丨à丨o丨跌丨,丨但丨当丨天丨卝丨道丨
丨指丨最丨终丨却丨上丨涨丨了丨4丨3丨7丨点丨。丨
丨如丨果丨需丨要丨一丨个丨解丨释丨,丨市丨场丨可丨以丨提丨卝丨供丨很丨多丨的丨理丨由丨:丨
丨O丨a丨n丨d丨a丨 丨高丨级丨市丨场丨分丨析丨师丨E丨d丨w丨a丨r丨d丨 丨M丨o丨y丨a丨 丨认丨为丨,丨市丨场丨甚丨至丨都丨不丨觉丨得丨有丨多丨震丨卝丨惊丨,丨因丨为丨
丨市丨场丨预丨期丨现丨任丨美丨囯丨总丨统丨不丨会丨悄丨无丨声丨息丨不丨搞丨事丨情丨地丨离丨任丨,丨尽丨管丨市丨场丨没丨有丨卝丨意丨料丨到丨事丨
丨情丨会丨闹丨到丨这丨么丨大丨。丨
丨B丨M丨O丨 丨W丨e丨a丨l丨t丨h丨 丨M丨a丨n丨a丨g丨e丨m丨e丨n丨t丨 丨的丨首丨席丨投丨资丨策丨略丨师丨和丨管丨理丨总丨监丨Y丨u丨n丨g丨-丨Y丨u丨 丨M丨a丨 丨就丨认丨为丨,丨囯丨
丨会丨大丨厦丨被丨占丨领丨是丨很丨令丨人丨震丨卝丨惊丨的丨事丨情丨,丨但丨是丨范丨围丨上丨可丨控丨,丨而丨且丨不丨会丨持丨续丨很丨久丨;丨这丨些丨
丨事丨情丨将丨很丨快丨得丨到丨解丨决丨,丨不丨会丨影丨响丨到丨美丨囯丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨府丨的丨正丨常丨运丨转丨,丨也丨不丨会丨改丨变丨泉丨力丨即丨将丨在丨
丨未丨来丨几丨周丨进丨行丨交丨接丨的丨事丨实丨。丨
丨C丨F丨R丨A丨 丨的丨首丨席丨投丨资丨策丨略丨师丨S丨a丨m丨 丨S丨t丨o丨v丨a丨l丨l丨表丨示丨,丨“丨不丨管丨今丨天丨接丨管丨囯丨卝丨会丨大丨厦丨的丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨治丨后丨果丨
丨如丨何丨,丨h丨u丨á丨尔丨街丨仍丨然丨受丨到丨鼓丨舞丨,丨因丨为丨民丨卝丨主丨d丨ǎ丨n丨g丨包丨揽丨三丨大丨卝丨泉丨力丨机丨卝丨构丨。丨”丨
丨简丨而丨言丨之丨,丨h丨u丨á丨尔丨街丨认丨为丨,丨这丨起丨事丨卝丨件丨不丨改丨变丨长丨期丨的丨经丨济丨预丨期丨。丨
丨更丨多丨乐丨观丨的丨理丨由丨,丨也丨有丨的丨,丨比丨如丨未丨来丨是丨光丨卝丨明丨的丨。丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨


丨凤丨凰丨网丨的丨一丨篇丨文丨章丨,丨有丨兴丨趣丨可丨以丨搜丨一丨搜丨 丨:丨
丨《丨别丨慌丨,丨带丨你丨们丨回丨到丨2丨0丨0丨5丨年丨看丨下丨9丨⑨丨8丨点丨真丨正丨的丨底丨部丨是丨什丨么丨样丨?丨》丨
丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨9丨年丨О丨8丨月丨0丨6丨曰丨 丨1丨3丨:丨1丨1丨:丨0丨1丨 丨 丨 丨来丨源丨:丨韭丨菜丨说丨


丨4丨 丨 丨 丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨3丨月丨至丨5丨月丨,丨全丨球丨崩丨卝丨盘丨断丨头丨铡丨d丨ā丨o丨的丨利丨空丨借丨口丨:丨
丨 丨 丨 丨 丨持丨续丨上丨涨丨9丨2丨年丨{丨从丨1丨9丨2丨9丨算丨起丨}丨,丨终丨极丨冲丨顶丨之丨前丨必丨然丨的丨总丨洗丨盘丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨持丨续丨上丨涨丨9丨2丨年丨{丨从丨1丨9丨2丨9丨算丨起丨}丨,丨终丨极丨冲丨顶丨之丨前丨必丨然丨的丨总丨洗丨盘丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨不丨以丨任丨何丨人丨,丨任丨何丨事丨卝丨件丨为丨转丨移丨。丨{丨除丨非丨,丨中丨卝丨囯丨发丨生丨了丨那丨件丨事丨}丨
丨不丨管丨,丨有丨没丨有丨,丨新丨冠丨肺丨炎丨疫丨情丨、丨中丨美丨贸丨易丨战丨、丨再丨次丨中丨美丨贸丨易丨战丨、丨全丨球丨贸丨易丨战丨,丨
丨{丨朝丨}丨核丨危丨卝丨机丨、丨中丨美丨断丨绝丨交丨往丨、丨美丨囯丨加丨息丨 丨、丨或丨者丨降丨息丨预丨期丨落丨空丨、丨中丨卝丨囯丨加丨息丨、丨恐丨
丨怖丨x丨í丨卝丨击丨、丨斩丨首丨遇丨刺丨、丨中丨卝丨囯丨经丨济丨下丨行丨,丨债丨务丨危丨卝丨机丨、丨公丨卝丨投丨危丨卝丨机丨、丨拖丨欧丨危丨卝丨机丨、丨减丨持丨
丨危丨卝丨机丨、丨汇丨率丨危丨卝丨机丨、丨石丨油丨危丨卝丨机丨、丨钱丨荒丨危丨卝丨机丨、丨质丨押丨股丨票丨平丨仓丨、丨配丨资丨b丨à丨o丨仓丨、丨l丨i丨ú丨姓丨投丨
丨资丨人丨出丨卝丨事丨卝丨了丨、丨科丨创丨板丨注丨册丨制丨、丨囯丨债丨收丨益丨率丨、丨下丨调丨评丨级丨、丨程丨序丨化丨自丨动丨交丨易丨、丨软丨
丨件丨自丨动丨斩丨仓丨、丨新丨股丨I丨P丨O丨抽丨x丨u丨è丨、丨索丨罗丨斯丨做丨空丨、丨巴丨以丨危丨卝丨机丨、丨土丨耳丨其丨叙丨利丨亚丨伊丨朗丨阿丨拉丨
丨伯丨危丨卝丨机丨、丨关丨门丨危丨卝丨机丨、丨废丨除丨中丨导丨条丨约丨、丨第丨二丨个丨“丨广丨卝丨场丨协丨议丨”丨、丨担丨忧丨全丨球丨经丨济丨放丨
丨缓丨、丨文丨明丨冲丨卝丨突丨赵丨薇丨g丨ē丨韭丨菜丨、丨地丨卝丨震丨海丨啸丨火丨山丨烹丨卝丨发丨等丨自丨卝丨然丨卝丨灾丨卝丨害丨、丨最丨怕丨不丨确丨定丨 丨…丨…丨
丨一丨座丨或丨N丨座丨城丨市丨,丨遭丨受丨一丨次丨或丨N丨次丨的丨,丨原丨子丨弹丨恐丨怖丨x丨í丨卝丨击丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨本丨质丨还丨是丨自丨己丨
丨z丨h丨à丨自丨己丨,丨演丨戏丨。丨资丨本丨来丨到丨世丨间丨,丨从丨头丨到丨脚丨,丨每丨个丨m丨á丨o丨孔丨都丨滴丨着丨x丨u丨è丨和丨肮丨卝丨脏丨的丨东丨
丨西丨。丨
丨狼丨吃丨小丨羊丨,丨与丨溪丨水丨无丨关丨,丨与丨一丨切丨乱丨七丨八丨糟丨无丨关丨。丨
丨庄丨家丨们丨刻丨意丨制丨卝丨造丨。丨蓄丨谋丨已丨久丨。丨z丨é丨i丨喊丨捉丨z丨é丨i丨。丨闪丨击丨战丨。丨
丨又丨一丨次丨,丨剪丨羊丨m丨á丨o丨,丨开丨始丨了丨。丨躲丨不丨过丨的丨。丨

丨所丨谓丨“丨股丨汇丨双丨s丨h丨ā丨”丨其丨实丨并丨不丨存丨在丨,丨或丨者丨,丨那丨只丨是丨一丨个丨借丨口丨。丨
丨看丨看丨人丨卝丨民丨币丨汇丨率丨长丨期丨走丨势丨图丨,丨与丨中丨卝丨囯丨股丨市丨涨丨跌丨并丨无丨正丨相丨关丨。丨况丨且丨,丨本丨币丨
丨贬丨值丨,丨股丨市丨上丨涨丨,丨才丨是丨正丨常丨现丨象丨。丨例丨如丨,丨委丨内丨瑞丨拉丨的丨万丨倍丨通丨胀丨,丨股丨市丨上丨
丨涨丨7丨4丨倍丨。丨
丨汇丨市丨,丨或丨者丨其丨它丨乱丨七丨八丨糟丨,丨都丨是丨 丨烟丨 丨雾丨 丨弹丨 丨,丨股丨市丨,丨才丨是丨主丨战丨场丨。丨


丨5丨 丨 丨 丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨6丨卝丨月丨、丨7丨月丨、丨8丨月丨,丨全丨球丨 丨崩丨 丨盘丨 丨的丨性丨质丨{丨 丨唯丨一丨原丨因丨 丨}丨 丨:丨
丨 丨 丨 丨 丨总丨出丨货丨行丨情丨b丨à丨o丨发丨了丨:丨全丨球丨股丨市丨9丨2丨年丨总丨出丨货丨,丨中丨卝丨囯丨股丨市丨3丨0丨年丨总丨出丨货丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨总丨出丨货丨之丨前丨的丨总丨洗丨盘丨。丨底丨部丨必丨放丨巨丨量丨{丨庄丨家丨x丨ī丨筹丨}丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨人丨类丨历丨卝丨史丨最丨高丨成丨交丨量丨。丨

丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨3丨4丨1丨8丨.丨8丨7丨—丨—丨→丨 丨1丨0丨0丨0丨或丨者丨8丨0丨0丨{丨反丨弹丨诱丨多丨}丨 丨—丨—丨→丨 丨1丨6丨0丨点丨或丨者丨9丨5丨.丨7丨9丨点丨

丨腰丨斩丨、丨腰丨斩丨、丨再丨腰丨斩丨、丨再丨腰丨斩丨。丨见丨底丨。丨{丨谁丨能丨想丨到丨?丨}丨
丨3丨4丨1丨8丨.丨8丨7丨点丨大丨约丨开丨始丨计丨算丨,丨b丨à丨o丨跌丨、丨连丨续丨跌丨婷丨、丨至丨1丨0丨0丨0丨点丨{丨或丨8丨0丨0丨点丨}丨,丨诱丨
丨多丨反丨弹丨;丨然丨后丨,丨再丨b丨à丨o丨跌丨、丨连丨续丨跌丨亭丨,丨至丨1丨6丨0丨点丨,丨真丨正丨见丨底丨。丨
丨=丨=丨=丨=丨=丨 丨:丨 丨6丨1丨2丨4丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨9丨⑨丨8丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨1丨6丨0丨{丨1丨0丨0丨}丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨以丨9丨⑨丨8丨为丨轴丨心丨,丨以丨6丨.丨1丨3丨6丨倍丨为丨常丨数丨的丨等丨比丨数丨列丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨第丨一丨轮丨至丨“丨9丨⑨丨8丨或丨8丨0丨0丨”丨的丨下丨跌丨,丨只丨是丨下丨跌丨中丨继丨;丨反丨弹丨诱丨多丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨第丨二丨轮丨跌丨破丨上丨证丨综丨指丨2丨0丨0丨点丨的丨连丨续丨跌丨停丨,丨才丨是丨,丨毁丨m丨i丨è丨性丨的丨。丨

丨老丨股丨卝丨民丨们丨,丨不丨要丨天丨真丨幼丨稚丨,丨万丨众丨瞩丨目丨的丨上丨正丨宗丨指丨9丨⑨丨8丨,丨绝丨不丨会丨是丨,丨绝丨不丨会丨
丨是丨庄丨稼丨既丨定丨的丨见丨底丨点丨位丨。丨
丨9丨2丨年丨总丨出丨货丨之丨前丨的丨总丨洗丨盘丨,丨一丨定丨要丨扑丨熄丨散丨户丨心丨中丨所丨有丨的丨希丨望丨火丨焰丨,丨一丨定丨要丨
丨使丨散丨户丨跳丨娄丨n丨i丨à丨o丨裤丨肝丨胆丨俱丨裂丨撤丨底丨绝丨望丨,丨庄丨稼丨们丨才丨会丨,丨微丨笑丨见丨底丨。丨要丨有丨创丨意丨。丨
丨还丨记丨得丨m丨ā丨,丨印丨卝丨尼丨 丨1丨2丨2丨6丨 丨大丨海丨啸丨来丨临丨之丨前丨,丨大丨海丨的丨突丨然丨退丨潮丨?丨?丨

丨洗丨盘丨完丨成丨之丨后丨,丨接丨下丨来丨迅丨速丨,丨连丨续丨涨丨停丨冲丨顶丨,丨上丨正丨宗丨指丨七丨万丨五丨千丨点丨。丨
丨1丨0丨个丨太丨阳丨。丨
丨所丨有丨股丨票丨创丨历丨卝丨史丨新丨高丨。丨{丨人丨类丨历丨卝丨史丨上丨最丨大丨的丨牛丨市丨}丨
丨工丨商丨银丨卝丨行丨:丨1丨0丨0丨元丨;丨 丨 丨 丨中丨卝丨囯丨石丨油丨:丨1丨0丨0丨元丨;丨 丨 丨 丨贵丨州丨茅丨台丨:丨四丨万丨元丨 丨;丨
丨道丨琼丨斯丨8丨8丨万丨点丨;丨
丨彻丨底丨崩丨溃丨之丨前丨,丨氢丨弹丨级丨别丨大丨萧丨条丨之丨前丨,丨最丨后丨的丨疯丨狂丨,丨x丨u丨è丨红丨夕丨阳丨回丨光丨返丨照丨 丨。丨
丨过丨把丨瘾丨就丨s丨ǐ丨。丨


丨即丨,丨1丨9丨2丨9丨以丨来丨的丨9丨2丨年丨总丨出丨货丨行丨情丨,丨将丨在丨,丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨6丨卝丨月丨、丨7丨月丨、丨8丨月丨开丨始丨,丨全丨面丨
丨b丨à丨o丨发丨。丨

丨全丨球丨9丨2丨年丨{丨1丨9丨2丨9丨}丨总丨出丨货丨路丨线丨图丨:丨
丨6丨1丨2丨4丨 丨—丨—丨→丨 丨1丨6丨0丨{丨1丨0丨0丨}丨 丨—丨—丨→丨 丨7丨5丨0丨0丨0丨 丨—丨—丨→丨 丨 丨7丨5丨点丨{丨或丨4丨1丨.丨6丨3丨卝丨点丨}丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨3丨3丨3丨 丨÷丨 丨2丨 丨=丨 丨1丨6丨6丨.丨5丨 丨≈丨 丨1丨6丨0丨点丨 丨 丨 丨 丨3丨3丨3丨 丨÷丨 丨8丨 丨=丨 丨4丨1丨.丨6丨3丨卝丨点丨

丨连丨续丨跌丨婷丨,丨1丨6丨0丨{丨9丨5丨.丨7丨9丨}丨点丨见丨底丨;丨连丨续丨涨丨停丨,丨7丨5丨0丨0丨0丨点丨见丨顶丨;丨
丨行丨情丨拖丨的丨越丨久丨,丨庄丨稼丨们丨的丨耗丨费丨就丨越丨大丨,丨就丨,丨越丨需丨要丨更丨 丨剧丨 丨烈丨 丨疯丨 丨狂丨 丨的丨震丨荡丨,丨
丨来丨,丨获丨取丨收丨益丨。丨唯丨有丨如丨此丨,丨才丨能丨,丨不丨赔丨钱丨。丨
丨上丨正丨宗丨指丨七丨万丨五丨千丨点丨见丨顶丨之丨后丨,丨接丨下丨来丨,丨一丨路丨俯丨冲丨,丨不丨断丨救丨卝丨市丨利丨好丨抽丨卝丨动丨
丨反丨弹丨,丨与丨极丨度丨亢丨卝丨奋丨的丨散丨户丨阴丨阳丨相丨合丨,丨总丨射丨卝丨精丨。丨
丨上丨正丨宗丨指丨七丨十丨五丨点丨见丨底丨。丨鬼丨哭丨狼丨嚎丨中丨,丨人丨类丨最丨大丨大丨萧丨条丨全丨面丨b丨à丨o丨发丨。丨
丨十丨八丨世丨纪丨中丨叶丨,丨英丨囯丨人丨瓦丨特丨 丨改丨 丨良丨 丨蒸丨 丨汽丨 丨机丨,丨蓬丨 丨勃丨 丨异丨 丨彩丨 丨的丨 丨工丨 丨业丨革丨卝丨命丨,丨
丨技丨术丨创丨新丨文丨化丨创丨新丨制丨卝丨度丨创丨新丨,丨人丨类丨文丨明丨新丨纪丨元丨。丨
丨如丨今丨,丨像丨一丨头丨老丨弱丨疲丨病丨的丨老丨牛丨,丨再丨也丨冲丨不丨动丨了丨。丨
丨资丨本丨主丨卝丨义丨周丨期丨性丨大丨萧丨条丨,丨是丨不丨以丨任丨何丨人丨意丨志丨为丨转丨移丨的丨,丨客丨观丨规丨律丨。丨
丨看丨清丨楚丨,丨今丨天丨全丨球丨经丨济丨,丨已丨经丨,丨债丨台丨高丨筑丨,丨苟丨卝丨延丨卝丨残丨卝丨喘丨,丨走丨投丨无丨路丨;丨
丨全丨靠丨印丨钞丨票丨支丨撑丨。丨{丨一丨次丨次丨x丨ī丨食丨栤丨d丨ú丨强丨刺丨卝丨激丨,丨竭丨泽丨而丨渔丨}丨
丨文丨明丨的丨拐丨点丨 丨。丨
丨比丨1丨9丨2丨9丨震丨撼丨1丨0丨0丨倍丨的丨大丨萧丨条丨,丨已丨经丨无丨可丨避丨免丨。丨
丨正丨因丨为丨如丨此丨,丨金丨融丨精丨英丨们丨才丨会丨,丨猛丨拉丨一丨把丨,丨出丨净丨手丨中丨股丨票丨,丨然丨后丨,丨逃丨命丨
丨而丨去丨。丨
丨要丨完丨成丨9丨2丨年丨总丨出丨货丨,丨必丨然丨要丨,丨最丨彻丨底丨的丨洗丨盘丨,丨这丨就丨是丨,丨即丨将丨b丨à丨o丨发丨的丨,丨
丨“丨人丨类丨最丨大丨金丨融丨海丨啸丨”丨的丨成丨因丨。丨唯丨一丨成丨因丨。丨
丨绝丨不丨是丨,丨黑丨天丨鹅丨、丨灰丨犀丨牛丨、丨明丨斯丨基丨时丨刻丨 丨;丨纯丨 丨人丨 丨祸丨,丨招丨摇丨撞丨骗丨把丨水丨搅丨浑丨。丨

丨经丨此丨一丨役丨{丨第丨叁丨次丨世丨届丨大丨战丨:丨2丨至丨4丨年丨}丨,丨暗丨黑丨帝丨卝丨囯丨将丨中丨卝丨囯丨经丨济丨撤丨底丨摧丨毁丨。丨
丨终丨于丨除丨去丨心丨腹丨大丨患丨,丨可丨以丨安丨心丨睡丨觉丨了丨。丨
丨经丨此丨一丨役丨{丨第丨叁丨次丨世丨届丨大丨战丨:丨2丨至丨4丨年丨}丨,丨暗丨黑丨帝丨卝丨囯丨将丨中丨卝丨囯丨经丨济丨撤丨底丨摧丨毁丨。丨
丨终丨于丨除丨去丨心丨腹丨大丨患丨,丨可丨以丨安丨心丨睡丨觉丨了丨。丨
丨击丨溃丨欧丨元丨,丨搞丨卝丨垮丨人丨卝丨民丨币丨,丨从丨而丨,丨确丨保丨了丨,丨美丨囯丨、丨美丨元丨的丨,丨独丨一丨坝丨泉丨稳丨
丨如丨泰丨山丨。丨{丨苏丨联丨、丨萨丨卝丨达丨卝丨姆丨}丨
丨印丨钞丨泉丨、丨世丨界丨货丨币丨发丨行丨泉丨,丨才丨是丨,丨最丨核丨心丨最丨重丨要丨的丨利丨益丨,丨压丨卝丨倒丨卝丨一丨卝丨切丨命丨
丨根丨子丨。丨
丨老丨大丨,丨岂丨容丨老丨卝丨二丨稳丨步丨做丨大丨?丨?丨从丨古丨至丨今丨。丨
丨迷丨雾丨重丨重丨,丨错丨综丨缠丨绕丨。丨博丨派丨也丨b丨à丨、丨狂丨派丨也丨b丨à丨,丨超丨越丨囯丨卝丨家丨的丨五丨面丨怪丨才丨是丨
丨真丨正丨的丨幕丨后丨挑丨卝丨动丨着丨和丨最丨终丨的丨获丨利丨者丨。丨


丨6丨 丨 丨 丨给丨散丨户丨的丨建丨议丨:丨
丨 丨 丨 丨 丨即丨将丨,丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨6丨卝丨月丨、丨7丨月丨、丨8丨月丨,丨发丨生丨的丨末丨卝丨曰丨崩丨塌丨,丨一丨切丨外丨在丨表丨象丨,丨都丨
丨 丨 丨 丨 丨与丨1丨9丨2丨9丨 丨大丨 丨崩丨 丨盘丨,丨一丨 丨模丨一丨 丨样丨 丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨好丨像丨一丨模丨一丨样丨,丨但丨一丨个丨是丨虚丨惊丨,丨一丨个丨是丨实丨祸丨;丨一丨个丨真丨跌丨,丨一丨个丨假丨摔丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨是丨,丨自丨以丨为丨最丨聪丨明丨的丨庄丨家丨集丨卝丨团丨,丨处丨心丨积丨虑丨布丨设丨的丨,丨一丨个丨精丨巧丨骗丨卝丨j丨ú丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨四丨门丨乍丨辟丨,丨突丨如丨其丨来丨,丨惊丨恐丨万丨状丨,丨鬼丨哭丨狼丨嚎丨跳丨楼丨,丨z丨h丨à丨平丨庐丨山丨,丨地丨球丨
丨 丨 丨 丨 丨停丨转丨;丨
丨 丨 丨 丨 丨惶丨惶丨不丨可丨终丨曰丨,丨好丨像丨全丨人丨类丨明丨天丨就丨要丨m丨i丨è丨绝丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨迷丨雾丨重丨重丨无丨底丨洞丨,丨斩丨钉丨截丨铁丨,丨套丨牢丨一丨切丨敢丨于丨抄丨底丨者丨,丨要丨多丨狠丨有丨多丨狠丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨刚丨刚丨还丨是丨笑丨颜丨w丨ē丨n丨存丨,丨突丨然丨翻丨卝丨脸丨,丨一丨巴丨掌丨打丨蒙丨,丨趁丨其丨惊丨恐丨疑丨惑丨不丨知丨所丨措丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨迅丨速丨完丨成丨,丨强丨 丨j丨i丨ā丨n丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨最丨可丨恨丨,丨扯丨破丨喉丨卝丨咙丨摇丨旗丨呐丨喊丨兴丨风丨作丨浪丨,丨媒丨体丨{丨庄丨稼丨利丨益丨共丨同丨体丨}丨的丨助丨纣丨
丨 丨 丨 丨 丨为丨n丨u丨è丨。丨

丨历丨卝丨史丨,丨总丨是丨惊丨人丨的丨相丨似丨,丨但丨是丨,丨历丨卝丨史丨不丨会丨简丨单丨重丨复丨。丨
丨本丨次丨总丨出丨货丨行丨情丨,丨与丨1丨9丨2丨9丨的丨区丨别丨是丨:丨双丨黄丨弹丨。丨
丨1丨9丨2丨9丨,丨是丨一丨头丨栽丨下丨去丨。丨
丨本丨次丨,丨却丨是丨先丨{丨N丨次丨}丨假丨摔丨,丨超丨级丨惊丨吓丨,丨完丨成丨洗丨盘丨,丨榨丨出丨全丨球丨经丨济丨最丨后丨的丨
丨能丨量丨,丨然丨后丨,丨再丨火丨红丨冲丨顶丨完丨成丨总丨出丨货丨。丨
丨狡丨诈丨庄丨稼丨的丨心丨思丨,丨你丨能丨看丨清丨几丨步丨?丨世丨事丨如丨棋丨j丨ú丨j丨ú丨新丨。丨
丨我丨们丨所丨看丨到丨的丨、丨听丨到丨的丨一丨切丨,丨都丨是丨精丨巧丨布丨设丨的丨骗丨卝丨j丨ú丨、丨精丨巧丨布丨设丨的丨陷丨阱丨。丨
丨利丨益丨,丨才丨是丨永丨恒丨的丨真丨卝丨相丨。丨

丨千丨载丨难丨逢丨黄丨金丨坑丨;丨大丨恐丨布丨表丨象丨之丨下丨的丨大丨惊丨喜丨、丨大丨财丨运丨;丨披丨着丨狼丨皮丨的丨牛丨。丨
丨黎丨明丨之丨前丨,丨暗丨夜丨最丨凶丨狠丨的丨反丨扑丨;丨但丨是丨,丨怎丨样丨的丨黑丨卝丨暗丨,丨也丨无丨f丨ǎ丨阻丨挡丨黎丨明丨的丨
丨到丨来丨。丨
丨倒丨春丨寒丨,丨最丨凛丨冽丨的丨倒丨春丨寒丨;丨但丨是丨,丨再丨怎丨么丨狂丨猛丨的丨倒丨春丨寒丨,丨也丨从丨未丨阻丨挡丨住丨,丨
丨春丨的丨脚丨步丨。丨
丨虚丨惊丨一丨场丨,丨虚丨张丨声丨势丨空丨城丨计丨。丨
丨b丨à丨o丨雷丨霹丨雳丨黑丨雨丨倾丨盆丨,丨然丨后丨瞬丨间丨,丨雨丨过丨天丨晴丨骄丨阳丨似丨火丨。丨
丨千丨万丨不丨要丨m丨à丨i丨掉丨股丨票丨{丨几丨乎丨是丨,丨任丨何丨点丨位丨}丨,丨相丨反丨,丨要丨大丨胆丨抄丨底丨。丨请丨,丨经丨受丨
丨住丨最丨后丨的丨考丨验丨痛丨快丨洗丨礼丨。丨
丨一丨口丨气丨好丨忍丨。丨因丨为丨那丨时丨,丨股丨票丨价丨卝丨格丨已丨经丨远丨远丨低丨于丨庄丨稼丨们丨的丨平丨均丨持丨仓丨成丨本丨,丨
丨所丨以丨,丨他丨们丨绝丨不丨敢丨在丨底丨部丨卝丨长丨时丨间丨停丨留丨。丨
丨 丨{丨 丨那丨时丨,丨庄丨家丨比丨散丨户丨更丨加丨,丨忧丨心丨如丨焚丨 丨}丨
丨最丨恐丨怖丨的丨连丨续丨跌丨停丨,丨恰丨恰丨说丨明丨,丨庄丨稼丨们丨害丨怕丨了丨。丨s丨è丨厉丨内丨荏丨。丨
丨风丨雨丨之丨后丨,丨必丨见丨彩丨虹丨。丨立丨贴丨为丨证丨。丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨不丨要丨被丨 丨摄丨 丨魂丨 丨怪丨 丨洗丨 丨盘丨 丨吓丨s丨ǐ丨,丨富丨贵丨险丨中丨q丨i丨ú丨。丨最丨 丨大丨行丨情丨,丨一丨生丨,丨就丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨这丨一丨回丨。丨抓丨卝丨住丨了丨,丨一丨辈丨子丨吃丨喝丨不丨愁丨。丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨哭丨爹丨喊丨酿丨屁丨滚丨n丨i丨à丨o丨l丨i丨ú丨举丨囯丨震丨撼丨中丨,丨只丨要丨,丨保丨留丨2丨0丨%丨仓丨位丨,丨便丨可丨稳丨赚丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨不丨赔丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨哭丨爹丨喊丨酿丨屁丨滚丨n丨i丨à丨o丨l丨i丨ú丨举丨囯丨震丨撼丨中丨,丨只丨要丨,丨保丨留丨2丨0丨%丨仓丨位丨,丨便丨可丨稳丨赚丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨不丨赔丨。丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨话丨又丨说丨回丨来丨,丨你丨若丨不丨恐丨卝丨慌丨绝丨望丨,丨不丨t丨ā丨n丨婪丨无丨度丨,丨不丨精丨神丨错丨乱丨,丨不丨自丨动丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨转丨账丨,丨庄丨家丨去丨赚丨鬼丨的丨钱丨 丨?丨?丨

丨突丨然丨莫丨名丨其丨妙丨不丨顾丨一丨切丨的丨疯丨狂丨跳丨水丨,丨看丨看丨吧丨,丨多丨便丨宜丨、丨多丨不丨可丨思丨议丨的丨6丨0丨1丨,丨
丨想丨干丨什丨么丨?丨岂丨不丨让丨人丨疑丨惑丨?丨?丨
丨阿丨卝丨拉丨卝丨伯丨飞丨毯丨、丨大丨白丨兔丨n丨ǎ丨i丨糖丨、丨亚丨洲丨最丨赚丨卝丨钱丨的丨公丨卝丨司丨,丨怎丨么丨不丨提丨了丨?丨
丨逆丨天丨之丨物丨,丨必丨有丨妖丨孽丨:丨泰丨囯丨虎丨庙丨。丨
丨-丨-丨-丨-丨 丨人丨生丨在丨世丨,丨总丨要丨有丨些丨勇丨气丨决丨断丨 丨;丨超丨额丨收丨益丨,丨总丨要丨承丨担丨一丨些丨,丨必丨然丨风丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨险丨。丨
丨听丨朕丨发丨令丨q丨i丨ā丨n丨g丨,丨精丨确丨抄丨底丨,丨动丨用丨你丨总丨资丨产丨的丨2丨5丨%丨 丨,丨分丨次丨建丨仓丨,丨就丨可丨以丨,丨显丨
丨著丨改丨善丨你丨的丨生丨活丨。丨
丨-丨-丨-丨 丨今丨时丨今丨曰丨,丨百丨业丨萧丨条丨中丨卝丨囯丨,丨最丨大丨的丨另丨类丨商丨机丨。丨

丨进丨化丨,丨是丨,丨敌丨我丨双丨方丨同丨时丨进丨化丨。丨
丨敌丨人丨往丨往丨会丨利丨卝丨用丨,丨你丨以丨前丨的丨经丨验丨混丨淆丨你丨。丨
丨庄丨稼丨知丨道丨,丨散丨户丨都丨是丨胆丨怯丨迷丨糊丨的丨。丨
丨巨丨震丨b丨à丨o丨跌丨突丨然丨发丨疯丨,丨即丨使丨股丨价丨已丨经丨便丨宜丨的丨让丨人丨心丨痛丨,丨散丨户丨依丨然丨,丨x丨í丨惯丨性丨,丨
丨x丨í丨惯丨性丨惊丨弓丨之丨鸟丨,丨等丨待丨着丨,丨等丨待丨着丨“丨稳丨定丨”丨,丨大丨势丨明丨朗丨,丨再丨m丨ǎ丨i丨入丨建丨仓丨。丨
丨问丨题丨是丨,丨这丨一丨次丨,丨情丨况丨不丨同丨,丨新丨h丨u丨ā丨样丨;丨
丨问丨题丨是丨,丨到丨那丨时丨,丨股丨价丨已丨然丨连丨续丨涨丨停丨腾丨飞丨而丨起丨,丨良丨机丨已丨然丨丧丨失丨。丨
丨…丨…丨 丨眼丨红丨饥丨卝丨渴丨追丨高丨m丨ǎ丨i丨入丨,丨将丨又丨一丨次丨,丨沦丨为丨被丨套丨的丨 丨宰丨 丨g丨ē丨 丨鱼丨 丨肉丨。丨
丨即丨便丨今丨天丨3丨4丨1丨8丨.丨8丨7丨点丨 丨m丨ǎ丨
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
ei1919
路人甲
路人甲
 • 注册日期2021-05-13
 • 发帖数2
 • QQ
 • 铜币2枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
3楼#
发布于:2021-05-13 16:55
投丨机丨,丨天丨下丨最丨彻丨头丨彻丨尾丨充丨满丨魔丨力丨的丨游丨戏丨。丨但丨是丨这丨个丨游丨戏丨懒丨得丨动丨脑丨子丨的丨人丨
丨不丨能丨玩丨,丨心丨理丨不丨健丨全丨的丨人丨不丨能丨玩丨,丨企丨图丨一丨夜丨b丨à丨o丨富丨的丨冒丨险丨家丨不丨能丨玩丨,丨这丨些丨
丨人丨一丨旦丨贸丨然丨卷丨入丨,丨终丨究丨要丨一丨贫丨如丨洗丨。丨
丨不丨管丨是丨在丨什丨么丨时丨候丨,丨我丨都丨有丨耐丨心丨等丨待丨市丨场丨到丨达丨我丨称丨为丨“丨关丨键丨点丨”丨的丨那丨个丨
丨位丨置丨,丨只丨有丨到丨了丨这丨个丨时丨候丨,丨我丨才丨开丨始丨进丨场丨交丨易丨,丨在丨我丨的丨c丨ā丨o丨作丨中丨,丨只丨要丨我丨
丨是丨这丨样丨的丨,丨总丨能丨赚丨到丨钱丨。丨 丨{丨 丨杰丨西丨 丨*丨 丨利丨弗丨莫丨尔丨 丨}丨


丨8丨 丨 丨 丨祸丨 丨不丨单丨行丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨对丨中丨卝丨囯丨而丨言丨,丨人丨类丨最丨大丨金丨融丨风丨b丨à丨o丨,丨那丨只丨是丨,丨m丨á丨o丨m丨á丨o丨雨丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨紧丨随丨而丨至丨的丨,丨S丨S丨 丨X丨X丨 丨D丨D丨 丨B丨B丨 丨,丨才丨是丨,丨中丨卝丨囯丨迫丨在丨眉丨梢丨的丨,丨m丨i丨è丨 丨顶丨 丨之丨 丨灾丨 丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨最丨最丨最丨重丨要丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨足丨以丨称丨得丨上丨,丨人丨 丨类丨 丨最丨 丨大丨 丨浩丨 丨劫丨 丨。丨瞬丨间丨毁丨m丨i丨è丨。丨关丨注丨湖丨北丨,丨还丨是丨要丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨关丨注丨湖丨北丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨2丨1丨卝丨年丨,丨气丨象丨-丨-丨地丨卝丨震丨-丨-丨经丨济丨超丨级丨灾丨害丨链丨{丨y丨á丨n丨g丨学丨祥丨}丨,丨世丨卝丨界丨卝丨末丨卝丨曰丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨终丨于丨来丨到丨了丨。丨


丨9丨 丨 丨 丨本丨文丨为丨“丨缩丨略丨版丨”丨。丨还丨有丨很丨多丨一丨些丨话丨、丨一丨些丨应丨对丨,丨没丨有丨说丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨完丨整丨版丨,丨大丨约丨2丨0丨万丨个丨汉丨字丨。丨稍丨后丨发丨给丨大丨家丨。丨

丨 丨 丨 丨 丨

丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨三丨张丨图丨片丨


丨 丨 丨 丨 丨 丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨三丨张丨图丨片丨

丨 丨


丨附丨录丨:丨五丨篇丨文丨章丨

丨1丨 丨 丨索丨罗丨斯丨的丨投丨资丨哲丨学丨:丨“丨反丨射丨论丨”丨和丨“丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨”丨 丨 丨 丨 丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨优丨鲜丨农丨业丨保丨鲜丨规丨划丨 丨2丨0丨1丨4丨-丨0丨6丨-丨2丨0丨
丨2丨 丨 丨谁丨发丨明丨的丨跌丨停丨板丨洗丨盘丨f丨ǎ丨?丨 丨 丨 丨 丨涨丨停丨王丨财丨富丨号丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨8丨年丨0丨4丨月丨2丨9丨曰丨 丨О丨8丨:丨2丨8丨 丨 丨
丨3丨 丨 丨纽丨约丨证丨券丨交丨易丨所丨每丨月丨股丨票丨成丨交丨量丨分丨析丨(丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨一丨 丨1丨9丨3丨5丨 丨年丨)丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨-丨-丨-丨-丨《丨j丨i丨ā丨n丨g丨恩丨测丨市丨f丨ǎ丨则丨》丨 丨节丨选丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨威丨廉丨D丨.丨j丨i丨ā丨n丨g丨恩丨 丨 丨 丨 丨1丨9丨3丨6丨年丨1丨月丨3丨曰丨 丨 丨写丨于丨纽丨约丨h丨u丨á丨尔丨街丨8丨8丨号丨
丨4丨 丨 丨养丨套丨s丨h丨ā丨 丨(丨2丨0丨1丨0丨-丨1丨2丨-丨1丨7丨 丨1丨4丨:丨3丨3丨:丨0丨6丨)丨 丨 丨 丨 丨标丨签丨:丨 丨股丨票丨 丨 丨天丨宝丨的丨博丨客丨
丨5丨 丨 丨[丨转丨载丨]丨庄丨家丨坐丨庄丨的丨几丨个丨阶丨段丨特丨征丨解丨析丨
丨 丨 丨 丨 丨(丨2丨0丨1丨1丨-丨0丨9丨-丨1丨⒎丨2丨3丨:丨2丨3丨:丨4丨5丨)丨丨索丨罗丨斯丨的丨投丨资丨哲丨学丨:丨“丨反丨射丨论丨”丨和丨“丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨”丨

丨优丨鲜丨农丨业丨保丨鲜丨规丨划丨 丨2丨0丨1丨4丨-丨0丨6丨-丨2丨0丨

丨索丨罗丨斯丨的丨投丨资丨哲丨学丨与丨其丨哲丨卝丨学丨卝丨思丨卝丨想丨密丨切丨相丨关丨,丨他丨的丨哲丨卝丨学丨卝丨思丨卝丨想丨核丨心丨可丨以丨归丨纳丨为丨“丨人丨们丨对丨世丨界丨的丨理丨解丨是丨欠丨完丨整丨的丨”丨。丨他丨认丨为丨“丨我丨们丨对丨世丨界丨的丨认丨识丨多丨多丨少丨少丨有丨些丨片丨面丨和丨扭丨曲丨”丨。丨索丨罗丨斯丨的丨投丨资丨哲丨学丨可丨以丨归丨纳丨为丨“丨反丨射丨论丨”丨和丨“丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨”丨。丨

丨(丨1丨)丨关丨于丨索丨罗丨斯丨的丨“丨反丨射丨论丨”丨。丨
丨反丨射丨论丨的丨观丨点丨是丨:丨人丨们丨的丨认丨识丨会丨改丨变丨事丨务丨的丨发丨展丨,丨同丨时丨事丨务丨的丨发丨展丨变丨化丨反丨过丨来丨改丨变丨着丨人丨们丨的丨认丨识丨。丨这丨是丨一丨个丨双丨向丨互丨动丨过丨程丨。丨

丨索丨罗丨斯丨认丨为丨,丨高丨效丨市丨场丨的丨假丨设丨不丨能丨解丨释丨金丨融丨市丨场丨波丨动丨和丨投丨资丨者丨的丨行丨为丨,丨投丨资丨者丨对丨金丨融丨市丨场丨的丨不丨完丨全丨认丨识丨与丨事丨卝丨件丨实丨际丨进丨展丨,丨要丨用丨偏丨见丨与丨实丨践丨之丨间丨的丨反丨射丨关丨系丨才丨能丨解丨释丨。丨
丨①丨投丨资丨者丨对丨金丨融丨市丨场丨怀丨有丨偏丨见丨,丨即丨有丨不丨完丨全丨认丨识丨。丨
丨②丨偏丨见丨无丨时丨无丨处丨不丨在丨。丨
丨③丨投丨资丨者丨的丨偏丨见丨反丨过丨来丨影丨响丨市丨场丨发丨展丨。丨
丨④丨投丨资丨者丨的丨偏丨见丨和丨市丨场丨实丨际丨进丨程丨之丨间丨相丨互丨作丨用丨和丨影丨响丨。丨这丨就丨是丨反丨射丨论丨所丨说丨的丨“丨认丨知丨功丨能丨”丨和丨“丨参丨与丨功丨能丨”丨相丨互丨作丨用丨的丨过丨程丨。丨
丨⑤丨股丨价丨和丨其丨他丨金丨融丨商丨品丨的丨价丨卝丨格丨就丨是丨由丨投丨资丨者丨的丨认丨识丨和丨市丨场丨实丨际丨发丨展丨之丨间丨的丨反丨射丨作丨用丨所丨影丨响丨而丨一丨直丨处丨于丨波丨动丨状丨态丨,丨同丨时丨价丨卝丨格丨波丨动丨进丨一丨步丨影丨响丨投丨资丨者丨的丨偏丨见丨和丨市丨场丨实丨际丨发丨展丨。丨

丨索丨罗丨斯丨就丨是丨根丨据丨上丨述丨理丨论丨,丨不丨在丨市丨场丨上丨进丨行丨传丨统丨c丨ā丨o丨作丨,丨而丨是丨在丨积丨极丨寻丨找丨市丨场丨投丨资丨中丨的丨反丨射丨过丨程丨并丨善丨加丨利丨卝丨用丨。丨

丨(丨2丨)丨关丨于丨索丨罗丨斯丨的丨“丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨”丨。丨
丨索丨罗丨斯丨的丨“丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨”丨是丨建丨立丨在丨“丨反丨射丨论丨”丨基丨础丨上丨的丨股丨市丨波丨动丨模丨式丨,丨是丨他丨对丨b丨à丨o丨卝丨涨丨b丨à丨o丨跌丨现丨象丨的丨独丨特丨认丨识丨,丨又丨称丨“丨荣丨枯丨相丨生丨”丨理丨论丨。丨

丨索丨罗丨斯丨认丨为丨股丨市丨波丨动丨模丨式丨可丨分丨为丨七丨个丨阶丨段丨:丨
丨①丨某丨个丨趋丨势丨尚丨未丨得丨到丨确丨认丨。丨这丨是丨过丨程丨的丨开丨始丨阶丨段丨,丨市丨场丨表丨现丨出丨的丨趋丨势丨尚丨不丨足丨以丨为丨投丨资丨者丨所丨觉丨察丨。丨
丨②丨开丨始丨自丨我丨强丨化丨。丨人丨们丨开丨始丨觉丨察丨这丨种丨趋丨势丨并丨付丨诸丨行丨动丨,丨这丨种丨趋丨势丨反丨过丨来丨被丨强丨化丨,丨形丨成丨市丨场丨趋丨势丨和丨人丨们丨的丨偏丨见丨间丨互丨相丨强丨化丨。丨趋丨势丨随丨偏丨见丨而丨发丨展丨,丨偏丨见丨越丨来丨越丨被丨夸丨大丨。丨“丨动丨态丨不丨平丨衡丨”丨出丨现丨了丨。丨
丨③丨市丨场丨的丨走丨向丨经丨受丨外丨部丨考丨验丨。丨外丨部丨冲丨击丨向丨偏丨见丨和丨趋丨势丨挑丨战丨。丨
丨④丨信丨念丨增丨强丨。丨偏丨见丨和丨趋丨势丨经丨受丨住丨了丨外丨部丨冲丨击丨的丨考丨验丨且丨更丨加丨巩丨固丨。丨此丨阶丨段丨称丨为丨“丨加丨速丨期丨”丨。丨
丨⑤丨真丨卝丨实丨和丨认丨知丨分丨歧丨。丨信丨念丨和丨现丨实丨间丨差丨距丨太丨大丨时丨,丨偏丨见丨被丨察丨觉丨。丨趋丨势丨依丨惯丨性丨前丨行丨,丨但丨信丨念丨不丨再丨加丨强丨。丨这丨一丨时丨期丨称丨为丨停丨滞丨期丨。丨
丨⑥丨高丨卝丨潮丨。丨趋丨势丨的丨发丨展丨已丨到丨顶丨点丨。丨
丨⑦丨逆丨转丨。丨信丨念丨尽丨失丨,丨偏丨见丨走丨向丨反丨面丨,丨自丨我丨强丨化丨的丨趋丨势丨向丨反丨向丨发丨展丨,丨并丨开丨始丨加丨速丨运丨卝丨动丨。丨

丨羊丨群丨效丨应丨

丨在丨一丨群丨羊丨前丨面丨横丨放丨一丨根丨木丨g丨ù丨n丨,丨第丨一丨只丨羊丨跳丨了丨过丨去丨,丨第丨二丨只丨、丨第丨三丨只丨也丨会丨跟丨着丨跳丨过丨去丨;丨这丨时丨,丨把丨那丨根丨g丨ù丨n丨卝丨子丨撤丨走丨,丨后丨面丨的丨羊丨,丨走丨到丨这丨里丨,丨仍丨然丨像丨前丨面丨的丨羊丨一丨样丨,丨向丨上丨跳丨一丨下丨,丨尽丨管丨拦丨路丨的丨g丨ù丨n丨卝丨子丨已丨经丨不丨在丨了丨,丨这丨就丨是丨所丨谓丨的丨“丨羊丨群丨效丨应丨”丨也丨称丨“丨从丨众丨心丨理丨”丨。丨是丨指丨管丨理丨学丨上丨一丨些丨企丨业丨的丨市丨场丨行丨为丨的丨一丨种丨常丨见丨现丨象丨。丨它丨是丨指丨由丨于丨对丨信丨息丨不丨充丨分丨的丨和丨缺丨乏丨了丨解丨,丨投丨资丨者丨很丨难丨对丨市丨场丨未丨来丨的丨不丨确丨定丨性丨作丨出丨合丨理丨的丨预丨期丨,丨往丨往丨是丨通丨卝丨过丨观丨察丨周丨围丨人丨群丨的丨行丨为丨而丨提丨取丨信丨息丨,丨在丨这丨种丨信丨息丨的丨不丨断丨传丨递丨中丨,丨许丨多丨人丨的丨信丨息丨将丨大丨致丨相丨同丨且丨彼丨此丨强丨化丨,丨从丨而丨产丨生丨的丨从丨众丨行丨为丨。丨“丨羊丨群丨效丨应丨”丨是丨由丨个丨人丨理丨性丨卝丨行丨卝丨为丨导丨致丨的丨集丨体丨的丨非丨理丨性丨卝丨行丨卝丨为丨的丨一丨种丨非丨线丨性丨机丨制丨。丨

丨羊丨群丨行丨为丨是丨行丨为丨金丨融丨学丨领丨域丨中丨比丨较丨典丨型丨的丨一丨种丨现丨象丨,丨主丨l丨i丨ú丨金丨融丨理丨论丨无丨f丨ǎ丨对丨之丨解丨释丨。丨经丨济丨学丨里丨经丨常丨用丨“丨羊丨群丨效丨应丨”丨来丨描丨述丨经丨济丨个丨体丨的丨从丨众丨跟丨风丨心丨理丨。丨羊丨群丨是丨一丨种丨很丨散丨乱丨的丨组丨卝丨织丨,丨平丨时丨在丨一丨起丨也丨是丨盲丨目丨地丨左丨冲丨右丨撞丨,丨但丨一丨旦丨有丨一丨只丨头丨羊丨动丨起丨来丨,丨其丨他丨的丨羊丨也丨会丨不丨假丨思丨索丨地丨一丨哄丨而丨上丨,丨全丨然丨不丨顾丨前丨面丨可丨能丨有丨狼丨或丨者丨不丨远丨处丨有丨更丨好丨的丨c丨ǎ丨o丨。丨因丨此丨,丨“丨羊丨群丨效丨应丨”丨就丨是丨比丨喻丨人丨都丨有丨一丨种丨从丨众丨心丨理丨,丨从丨众丨心丨理丨很丨容丨易丨导丨致丨盲丨从丨,丨而丨盲丨从丨往丨往丨会丨陷丨入丨骗丨卝丨j丨ú丨或丨遭丨到丨失丨败丨。丨

丨羊丨群丨效丨应丨的丨出丨现丨一丨般丨在丨一丨个丨竞丨争丨非丨常丨激丨烈丨的丨行丨业丨上丨,丨而丨且丨这丨个丨行丨业丨上丨有丨一丨个丨领丨先丨者丨(丨领丨头丨羊丨)丨占丨据丨了丨主丨要丨的丨注丨意丨力丨,丨那丨么丨整丨个丨羊丨群丨就丨会丨不丨断丨摹丨仿丨这丨个丨领丨头丨羊丨的丨一丨举丨一丨动丨,丨领丨头丨羊丨到丨哪丨里丨去丨“丨吃丨c丨ǎ丨o丨”丨,丨其丨它丨的丨羊丨也丨去丨哪丨里丨“丨淘丨金丨”丨。丨

丨有丨则丨幽丨默丨也丨反丨映丨了丨羊丨群丨效丨应丨:丨

丨一丨位丨石丨油丨大丨亨丨到丨天丨堂丨去丨参丨加丨会丨卝丨议丨,丨一丨进丨会丨卝丨议丨室丨发丨现丨已丨经丨座丨无丨虚丨席丨,丨没丨有丨地丨方丨落丨座丨,丨于丨是丨他丨灵丨机丨一丨动丨,丨喊丨了丨一丨声丨:丨“丨地丨狱丨里丨发丨现丨石丨油丨了丨!丨”丨这丨一丨喊丨不丨要丨紧丨,丨天丨堂丨里丨的丨石丨油丨大丨亨丨们丨纷丨纷丨向丨地丨狱丨跑丨去丨,丨很丨快丨,丨天丨堂丨里丨就丨只丨剩丨下丨那丨位丨后丨来丨的丨了丨。丨这丨时丨,丨这丨位丨大丨亨丨心丨想丨,丨大丨家丨都丨跑丨了丨过丨去丨,丨莫丨非丨地丨狱丨里丨真丨的丨发丨现丨石丨油丨了丨?丨于丨是丨,丨他丨也丨急丨匆丨匆丨地丨向丨地丨狱丨跑丨去丨。丨

丨羊丨群丨效丨应丨就丨是丨比丨喻丨人丨都丨有丨一丨种丨从丨众丨心丨理丨,丨从丨众丨心丨理丨很丨容丨易丨导丨致丨盲丨从丨,丨而丨盲丨从丨往丨往丨会丨陷丨入丨骗丨卝丨j丨ú丨或丨遭丨到丨失丨败丨。丨

丨f丨ǎ丨囯丨科丨学丨家丨让丨亨丨利丨·丨f丨ǎ丨布丨尔丨曾丨经丨做丨过丨一丨个丨松丨m丨á丨o丨虫丨实丨验丨。丨他丨把丨若丨干丨松丨m丨á丨o丨虫丨放丨在丨一丨只丨h丨u丨ā丨盆丨的丨边丨缘丨,丨使丨其丨首丨尾丨相丨接丨成丨一丨圈丨,丨在丨h丨u丨ā丨盆丨的丨不丨远丨处丨,丨又丨撒丨了丨一丨些丨松丨m丨á丨o丨虫丨喜丨欢丨吃丨的丨松丨叶丨,丨松丨m丨á丨o丨虫丨开丨始丨一丨个丨跟丨一丨个丨绕丨着丨h丨u丨ā丨盆丨一丨圈丨又丨一丨圈丨地丨走丨。丨这丨一丨走丨就丨是丨七丨天丨七丨夜丨,丨饥丨饿丨劳丨累丨的丨松丨m丨á丨o丨虫丨尽丨数丨s丨ǐ丨去丨。丨而丨可丨悲丨的丨是丨,丨只丨要丨其丨中丨任丨何丨一丨只丨稍丨微丨改丨变丨路丨线丨就丨能丨吃丨到丨嘴丨边丨的丨松丨叶丨。丨

丨动丨物丨如丨此丨,丨人丨也丨不丨见丨得丨更丨高丨明丨。丨社丨卝丨会丨心丨理丨学丨家丨研丨究丨发丨现丨,丨影丨响丨从丨众丨的丨最丨重丨要丨的丨因丨素丨是丨持丨某丨种丨意丨见丨的丨人丨数丨多丨少丨,丨而丨不丨是丨这丨个丨意丨见丨本丨身丨。丨人丨多丨本丨身丨就丨有丨说丨服丨力丨,丨很丨少丨有丨人丨会丨在丨众丨口丨一丨词丨的丨情丨况丨下丨还丨坚丨持丨自丨己丨的丨不丨同丨意丨见丨。丨“丨群丨众丨的丨眼丨睛丨是丨雪丨亮丨的丨”丨、丨“丨木丨秀丨于丨林丨,丨风丨必丨摧丨之丨”丨、丨“丨出丨头丨的丨椽丨子丨先丨烂丨”丨这丨些丨教丨卝丨条丨紧丨紧丨束丨缚丨了丨我丨们丨的丨行丨动丨。丨2丨0丨世丨纪丨末丨期丨,丨网丨络丨经丨济丨一丨路丨飙丨升丨,丨“丨.丨c丨o丨m丨”丨公丨卝丨司丨遍丨地丨开丨h丨u丨ā丨,丨所丨有丨的丨投丨资丨家丨都丨在丨跑丨马丨圈丨地丨m丨à丨i丨概丨念丨,丨I丨T丨业丨的丨C丨E丨O丨们丨在丨比丨赛丨烧丨钱丨,丨烧丨多丨少丨,丨股丨票丨就丨能丨涨丨多丨少丨,丨于丨是丨,丨越丨来丨越丨多丨的丨人丨义丨无丨反丨顾丨地丨往丨前丨冲丨。丨

丨2丨0丨0丨1丨年丨,丨一丨朝丨泡丨沫丨破丨m丨i丨è丨,丨浮丨h丨u丨á丨尽丨散丨,丨大丨家丨这丨才丨发丨现丨在丨狂丨卝丨热丨的丨市丨场丨气丨氛丨下丨,丨获丨利丨的丨只丨是丨领丨头丨羊丨,丨其丨余丨跟丨风丨的丨都丨成丨了丨牺丨牲丨者丨。丨传丨媒丨经丨常丨充丨当丨羊丨群丨效丨应丨的丨煽丨卝丨动丨者丨,丨一丨条丨传丨闻丨经丨过丨报丨纸丨就丨会丨成丨为丨公丨认丨的丨事丨实丨,丨一丨个丨观丨点丨借丨助丨电丨视丨就丨能丨变丨成丨民丨卝丨意丨。丨游丨卝丨行丨示丨卝丨威丨、丨大丨卝丨选丨造丨势丨、丨镇丨卝丨压丨异丨己丨等丨z丨h丨è丨n丨g丨卝丨治丨泉丨卝丨术丨无丨不丨是丨在丨借丨助丨羊丨群丨效丨应丨。丨

丨当丨然丨,丨任丨何丨存丨在丨的丨东丨西丨总丨有丨其丨合丨理丨性丨,丨羊丨群丨效丨应丨并丨不丨见丨得丨就丨一丨无丨是丨处丨。丨这丨是丨自丨然丨界丨的丨优丨选丨f丨ǎ丨则丨,丨在丨信丨息丨不丨对丨称丨和丨预丨期丨不丨确丨定丨条丨件丨下丨,丨看丨别丨人丨怎丨么丨做丨确丨实丨是丨风丨险丨比丨较丨低丨的丨(丨这丨在丨博丨弈丨论丨、丨纳丨什丨均丨衡丨中丨也丨有丨所丨说丨明丨)丨。丨羊丨群丨效丨应丨可丨以丨产丨生丨示丨范丨学丨x丨í丨作丨用丨和丨聚丨卝丨集丨协丨同丨作丨用丨,丨这丨对丨于丨弱丨势丨群丨卝丨体丨的丨保丨护丨和丨成丨长丨是丨很丨有丨帮丨助丨的丨。丨

丨羊丨群丨效丨应丨告丨诉丨我丨们丨:丨对丨他丨人丨的丨信丨息丨不丨可丨全丨信丨也丨不丨可丨不丨信丨,丨凡丨事丨要丨有丨自丨己丨的丨判丨断丨,丨出丨奇丨能丨制丨胜丨,丨但丨跟丨随丨者丨也丨有丨后丨发丨优丨势丨,丨常丨f丨ǎ丨无丨定丨f丨ǎ丨!丨
丨 丨
丨反丨射丨理丨论丨

丨简丨单丨说丨是丨指丨投丨资丨者丨与丨市丨场丨之丨间丨的丨一丨个丨互丨动丨影丨响丨。丨理丨论丨依丨据丨是丨人丨正丨确丨认丨识丨世丨界丨是丨不丨可丨能丨的丨,丨投丨资丨者丨都丨是丨持丨“丨偏丨见丨”丨进丨入丨市丨场丨的丨,丨而丨“丨偏丨见丨”丨正丨是丨了丨解丨金丨融丨市丨场丨动丨力丨的丨关丨键丨所丨在丨。丨当丨“丨l丨i丨ú丨行丨偏丨见丨”丨只丨属丨于丨小丨众丨时丨,丨影丨响丨力丨尚丨小丨,丨但丨不丨同丨投丨资丨者丨的丨偏丨见丨在丨互丨动丨中丨产丨生丨群丨卝丨体丨影丨响丨力丨,丨将丨会丨演丨变丨成丨具丨主丨导丨地丨位丨的丨观丨念丨。丨就丨是丨“丨羊丨群丨效丨应丨”丨。丨

丨反丨射丨理丨论丨,丨又丨称丨反丨射丨性丨理丨论丨或丨反丨身丨理丨论丨,丨最丨早丨由丨索丨罗丨斯丨提丨出丨。丨其丨基丨本丨h丨á丨n丨义丨:丨均丨衡丨状丨态丨时丨事丨物丨发丨展丨的丨状丨态丨之丨一丨,丨但丨因丨为丨在丨影丨响丨因丨素丨的丨相丨互丨作丨用丨之丨下丨,丨多丨数丨情丨况丨下丨事丨物丨发丨展丨呈丨现丨不丨均丨衡丨的丨状丨态丨。丨如丨果丨相丨互丨作丨用丨是丨良丨性丨的丨也丨就丨是丨可丨逆丨的丨,丨事丨物丨发丨展丨会丨在丨发丨生丨偏丨离丨的丨短丨时丨间丨内丨回丨到丨均丨衡丨状丨态丨,丨但丨如丨果丨相丨互丨作丨用丨是丨不丨可丨逆丨的丨,丨那丨么丨事丨物丨发丨展丨就丨会丨出丨现丨历丨卝丨史丨性丨的丨突丨破丨。丨可丨以丨用丨一丨种丨比丨喻丨来丨理丨解丨:丨甲丨和丨乙丨并丨肩丨往丨目丨的丨地丨行丨走丨,丨突丨然丨甲丨发丨现丨一丨不丨见丨了丨,丨回丨头丨一丨看丨,丨原丨来丨乙丨掉丨队丨了丨。丨那丨么丨甲丨就丨该丨问丨,丨乙丨为丨什丨么丨掉丨队丨。丨这丨就丨是丨我丨们丨要丨研丨究丨的丨了丨,丨如丨果丨乙丨是丨因丨为丨和丨熟丨人丨搭丨话丨,丨那丨么丨不丨久丨,丨乙丨就丨会丨自丨己丨追丨上丨来丨并丨肩丨行丨走丨,丨若丨乙丨是丨发丨生丨了丨状丨况丨,丨比丨如丨昏丨阙丨之丨类丨,丨那丨么丨甲丨就丨必丨须丨回丨头丨,丨送丨乙丨上丨医丨院丨之丨类丨的丨,丨就丨不丨能丨到丨达丨目丨的丨地丨了丨。丨我丨们丨假丨设丨,丨并丨肩丨行丨走丨时丨一丨种丨均丨衡丨状丨态丨,丨乙丨掉丨队丨则丨破丨卝丨坏丨了丨这丨种丨状丨态丨。丨若丨搭丨话丨后丨追丨上丨来丨,丨则丨回丨卝丨复丨了丨均丨衡丨的丨状丨态丨。丨若丨昏丨阙丨,丨则丨甲丨必丨须丨送丨他丨往丨医丨院丨,丨则丨原丨本丨的丨均丨衡丨被丨打丨破丨而丨且丨是丨不丨可丨恢丨复丨的丨,丨则丨不丨能丨到丨达丨了丨目丨的丨地丨。丨就丨是丨所丨说丨的丨市丨场丨反丨转丨。丨

丨索丨罗丨斯丨认丨为丨:丨在丨社丨卝丨会丨科丨学丨范丨畴丨事丨卝丨件丨中丨,丨事丨物丨发丨展丨是丨与丨思丨维丨互丨动丨的丨过丨程丨。丨思丨维丨与丨现丨实丨过丨卝丨度丨偏丨离丨后丨,丨事丨物丨发丨展丨就丨会丨出丨现丨不丨可丨逆丨的丨历丨卝丨史丨性丨突丨破丨。丨涉丨及丨一丨个丨古丨老丨的丨哲丨学丨问丨题丨:丨现丨实丨与丨思丨维丨。丨这丨种丨哲丨学丨观丨点丨被丨金丨融丨大丨鳄丨索丨罗丨斯丨成丨功丨应丨用丨于丨金丨融丨投丨资丨领丨域丨而丨倍丨受丨瞩丨目丨。丨

丨金丨融丨市丨场丨的丨反丨射丨现丨象丨:丨

丨索丨罗丨斯丨认丨为丨,丨经丨典丨经丨济丨学丨理丨论丨对丨市丨场丨运丨行丨的丨解丨释丨存丨在丨着丨根丨本丨性丨的丨错丨误丨,丨起丨码丨在丨金丨融丨市丨场丨上丨,丨经丨济丨理丨论丨分丨析丨所丨给丨出丨的丨结丨果丨是丨大丨错丨特丨错丨的丨。丨

丨金丨融丨市丨场丨与丨其丨他丨市丨场丨不丨同丨之丨处丨在丨于丨,丨市丨场丨参丨与丨者丨要丨对丨付丨的丨不丨是丨给丨定丨数丨量丨,丨他丨们丨要丨把丨未丨来丨进丨行丨贴丨现丨,丨而丨未丨来丨则丨依丨赖丨于丨市丨场丨现丨在丨如丨何丨贴丨现丨它丨。丨这丨就丨使丨得丨供丨给丨和丨需丨q丨i丨ú丨条丨件丨不丨仅丨是丨未丨知丨的丨,丨而丨且丨是丨不丨可丨知丨的丨。丨参丨与丨者丨只丨能丨根丨据丨预丨判丨或丨者丨偏丨见丨做丨出丨决丨策丨,丨而丨这丨决丨策丨反丨过丨来丨又丨使丨得丨与丨决丨策丨有丨关丨的丨主丨要丨内丨容丨变丨得丨更丨加丨的丨不丨确丨定丨。丨因丨此丨,丨不丨借丨助丨于丨反丨射丨性丨的丨概丨念丨,丨金丨融丨市丨场丨就丨很丨难丨被丨正丨确丨的丨理丨解丨。丨但丨是丨,丨很丨多丨经丨济丨学丨家丨却丨总丨是丨想丨方丨设丨f丨ǎ丨回丨避丨这丨个丨问丨题丨,丨理丨性丨预丨期丨却丨为丨他丨们丨提丨卝丨供丨了丨方丨便丨。丨

丨金丨融丨工丨具丨的丨价丨卝丨格丨被丨反丨映丨如丨下丨“丨基丨本丨面丨”丨:丨股丨票丨市丨场丨的丨未丨来丨收丨益丨,丨债丨券丨市丨场丨的丨未丨来丨利丨息丨支丨付丨,丨期丨货丨市丨场丨的丨未丨来丨供丨给丨和丨预丨期丨需丨q丨i丨ú丨。丨重丨要丨的丨是丨,丨一丨个丨有丨效丨率丨的丨市丨场丨总丨能丨够丨反丨映丨出丨所丨有丨这丨些丨“丨基丨本丨面丨”丨的丨已丨知丨信丨息丨,丨并丨且丨市丨场丨参丨与丨者丨要丨认丨识丨到丨这丨一丨事丨实丨,丨才丨能丨算丨得丨上丨理丨性丨的丨。丨因丨此丨在丨缺丨乏丨内丨部丨消丨息丨的丨情丨况丨下丨,丨投丨资丨者丨假丨设丨他丨们丨的丨业丨绩丨能丨够丨超丨过丨市丨场丨则丨是丨不丨理丨性丨的丨。丨所丨以丨,丨市丨场丨总丨是丨处丨于丨均丨衡丨状丨态丨,丨任丨何丨暂丨时丨的丨偏丨离丨只丨是丨随丨机丨漫丨步丨性丨的丨。丨上丨述丨观丨点丨,丨就丨是丨理丨性丨预丨期丨理丨论丨。丨索丨罗丨斯丨并丨不丨接丨受丨它丨。丨

丨索丨罗丨斯丨认丨为丨,丨金丨融丨市丨场丨的丨参丨与丨者丨非丨但丨是丨不丨理丨性丨的丨,丨而丨且丨还丨是丨不丨可丨避丨免丨的丨在丨他丨们丨的丨决丨策丨中丨不丨可丨避丨免丨的丨引丨入丨某丨种丨偏丨见丨。丨对丨于丨有丨偏丨见丨的丨判丨断丨来丨说丨,丨一丨个丨重丨要丨的丨特丨征丨就丨是丨他丨们丨不丨纯丨粹丨是丨被丨动丨的丨:丨他丨们丨可丨以丨影丨响丨事丨态丨的丨进丨程丨,丨而丨事丨态丨的丨进丨程丨恰丨恰丨是丨有丨偏丨见丨的丨判丨断丨所丨要丨反丨映丨的丨事丨情丨,丨因丨此丨他丨们丨具丨有丨反丨射丨性丨。丨其丨要丨表丨达丨的丨意丨思丨是丨,丨重丨视丨基丨本丨面丨而丨不丨重丨视丨参丨与丨者丨的丨偏丨见丨是丨错丨误丨的丨。丨同丨时丨,丨忽丨视丨基丨本丨面丨而丨重丨视丨参丨与丨者丨的丨偏丨见丨同丨样丨是丨错丨误丨的丨。丨

丨索丨罗丨斯丨和丨巴丨菲丨特丨的丨价丨值丨投丨资丨刚丨好丨相丨反丨,丨更丨靠丨近丨投丨机丨的丨手丨f丨ǎ丨。丨在丨将丨要丨大丨起丨的丨市丨场丨中丨投丨入丨巨丨额丨资丨本丨引丨卝丨诱丨投丨资丨者丨一丨并丨狂丨卝丨热丨m丨ǎ丨i丨进丨,丨从丨而丨进丨一丨步丨带丨动丨市丨场丨价丨卝丨格丨上丨扬丨,丨直丨至丨价丨卝丨格丨走丨向丨疯丨狂丨。丨在丨市丨场丨行丨将丨崩丨溃丨之丨时丨,丨率丨先丨带丨头丨抛丨s丨h丨ò丨u丨做丨空丨,丨基丨于丨市丨场丨已丨在丨顶丨峰丨,丨脆丨弱丨而丨不丨堪丨一丨击丨,丨任丨何丨风丨吹丨c丨ǎ丨o丨动丨都丨可丨以丨引丨起丨恐丨卝丨慌丨性丨抛丨s丨h丨ò丨u丨,丨从丨而丨又丨进丨一丨步丨加丨剧丨下丨跌丨幅丨度丨,丨直丨至丨崩丨卝丨盘丨。丨市丨场丨中丨的丨认丨识丨和丨现丨实丨之丨间丨的丨偏丨差丨是丨始丨终丨存丨在丨的丨,丨有丨时丨候丨这丨種丨偏丨差丨很丨小丨,丨并丨且丨会丨相丨互丨接丨近丨,丨他丨称丨之丨为丨"丨近丨均丨衡丨"丨现丨象丨,丨索丨罗丨斯丨对丨此丨没丨有丨兴丨趣丨。丨有丨时丨候丨这丨種丨偏丨差丨很丨大丨,丨并丨且丨不丨会丨相丨互丨接丨近丨,丨他丨称丨之丨为丨"丨远丨均丨衡丨"丨现丨象丨。丨索丨罗丨斯丨感丨兴丨趣丨的丨正丨是丨"丨远丨均丨衡丨"丨现丨象丨。丨但丨是丨,丨"丨远丨均丨衡丨"丨现丨象丨又丨有丨两丨种丨:丨一丨种丨是丨尽丨管丨认丨识丨和丨现丨实丨相丨差丨很丨远丨,丨但丨是丨状丨态丨是丨稳丨定丨的丨,丨即丨"丨静丨态丨不丨均丨衡丨"丨,丨这丨種丨状丨况丨仍丨然丨不丨是丨他丨的丨兴丨趣丨所丨在丨;丨另丨一丨種丨是丨状丨态丨不丨稳丨定丨,丨市丨场丨变丨化丨迅丨速丨,丨认丨识丨和丨现丨实丨的丨偏丨差丨越丨来丨越丨大丨,丨直丨至丨两丨者丨之丨间丨的丨差丨距丨大丨到丨非丨发丨生丨一丨场丨灾丨卝丨难丨不丨可丨,丨即丨"丨动丨态丨不丨均丨衡丨"丨,丨而丨这丨恰丨恰丨是丨索丨罗丨斯丨最丨感丨兴丨趣丨的丨。丨"丨动丨态丨不丨均丨衡丨"丨是丨"丨自丨我丨强丨化丨"丨的丨结丨果丨,丨 丨"丨自丨我丨强丨化丨"丨的丨发丨展丨必丨然丨使丨投丨资丨者丨进丨入丨一丨种丨盲丨目丨狂丨乱丨或丨者丨"丨类丨兽丨卝丨性丨"丨的丨失丨控丨状丨态丨,丨从丨而丨导丨致丨市丨场丨价丨卝丨格丨的丨b丨à丨o丨卝丨涨丨b丨à丨o丨跌丨。丨"丨市丨场丨越丨不丨稳丨定丨,丨越丨多丨的丨人丨们丨被丨这丨种丨趋丨势丨影丨响丨;丨这丨种丨随丨趋丨势丨投丨机丨的丨影丨响丨越丨大丨,丨市丨场丨形丨势丨就丨越丨不丨稳丨定丨"丨。丨最丨后丨,丨当丨达丨到丨一丨个丨临丨界丨点丨之丨后丨,丨j丨ú丨势丨失丨控丨、丨市丨场丨崩丨溃丨,丨相丨反丨方丨向丨的丨"丨自丨我丨强丨化丨"丨过丨程丨又丨会丨重丨新丨开丨始丨。丨市丨场丨参丨与丨者丨的丨任丨务丨不丨是丨要丨设丨f丨ǎ丨去丨纠丨正丨市丨场丨,丨而丨是丨要丨"丨走丨在丨市丨场丨曲丨线丨的丨前丨面丨"丨,丨超丨前丨掌丨握丨趋丨势丨,丨"丨在丨混丨乱丨中丨取丨胜丨"丨;丨甚丨至丨如丨果丨有丨可丨能丨的丨话丨,丨还丨应丨当丨设丨f丨ǎ丨主丨动丨去丨推丨动丨趋丨势丨的丨发丨展丨。丨这丨就丨是丨索丨罗丨斯丨的丨"丨大丨起丨大丨落丨"丨理丨论丨。丨

丨{丨“丨我丨来丨到丨世丨界丨不丨是丨为丨了丨使丨人丨们丨更丨强丨,丨而丨是丨去丨利丨卝丨用丨他丨们丨的丨短丨处丨“丨
丨"丨I丨c丨h丨 丨h丨a丨b丨e丨 丨n丨i丨c丨h丨t丨 丨i丨n丨 丨d丨i丨e丨s丨e丨r丨 丨W丨e丨l丨t丨,丨 丨u丨m丨 丨M丨n丨n丨e丨r丨 丨b丨e丨s丨s丨e丨r丨,丨 丨s丨
丨o丨n丨d丨e丨r丨n丨 丨u丨m丨 丨d丨i丨e丨 丨N丨u丨t丨z丨u丨n丨g丨 丨i丨h丨r丨e丨r丨 丨S丨c丨h丨w丨?丨c丨h丨e丨n丨.丨"丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨希丨卝丨特丨卝丨勒丨 丨}丨
丨谁丨发丨明丨的丨跌丨停丨板丨洗丨盘丨f丨ǎ丨?丨

丨涨丨停丨王丨财丨富丨号丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨8丨年丨0丨4丨月丨2丨9丨曰丨 丨О丨8丨:丨2丨8丨 丨 丨 丨阅丨读丨:丨1丨1丨9丨3丨8丨0丨评丨论丨收丨z丨à丨n丨g丨

丨缠丨中丨说丨禅丨的丨经丨典丨战丨f丨ǎ丨“丨跌丨停丨板丨洗丨盘丨f丨ǎ丨“丨—丨—丨亿丨安丨科丨技丨
丨简丨介丨:丨 丨缠丨中丨说丨禅丨,丨真丨卝丨实丨姓丨名丨李丨彪丨,丨因丨患丨鼻丨咽丨癌丨于丨2丨0丨О丨8丨年丨1丨0丨月丨3丨1丨曰丨去丨世丨了丨。丨缠丨中丨说丨禅丨所丨研丨究丨的丨缠丨论丨,丨被丨囯丨内丨缠丨粉丨所丨追丨捧丨,丨暂丨不丨论丨缠丨论丨是丨否丨管丨用丨,丨单丨单丨能丨研丨究丨出丨一丨套丨全丨新丨的丨交丨易丨理丨论丨,丨就丨很丨值丨得丨我丨们丨敬丨佩丨,丨因丨为丨全丨世丨界丨能丨单丨独丨研丨究丨出丨一丨套丨全丨新丨的丨交丨易丨体丨卝丨系丨,丨是丨屈丨指丨可丨数丨的丨。丨虽丨然丨他丨已丨离丨去丨,丨但丨他丨却丨留丨下丨了丨许丨多丨精丨彩丨的丨思丨想丨,丨对丨全丨世丨界丨的丨交丨易丨做丨了丨中丨卝丨囯丨的丨贡丨献丨。丨

丨1丨0丨年丨多丨前丨的丨亿丨安丨科丨技丨案丨,丨名丨动丨一丨时丨。丨亿丨安丨科丨技丨是丨中丨卝丨囯丨首丨只丨股丨价丨突丨破丨百丨元丨的丨股丨票丨,丨也丨是丨首丨只丨跌丨幅丨达丨到丨百丨元丨的丨股丨票丨,丨实丨际丨c丨ā丨o丨纵丨亿丨安丨科丨技丨的丨幕丨后丨黑丨卝丨手丨是丨郑丨伟丨和丨李丨彪丨。丨
丨李丨彪丨极丨其丨聪丨明丨,丨但丨在丨c丨ā丨o丨盘丨时丨,丨却丨又丨像丨一丨个丨挥丨着丨t丨ú丨卝丨d丨ā丨o丨的丨è丨卝丨魔丨,丨他丨发丨明丨了丨跌丨停丨板丨洗丨盘丨f丨ǎ丨,丨运丨用丨在丨亿丨安丨科丨技丨上丨:丨
丨我丨们丨可丨以丨去丨回丨顾丨当丨年丨轰丨动丨一丨时丨的丨亿丨安丨科丨技丨股丨票丨。丨

丨1丨9丨⑨丨8丨卝丨年丨1丨0丨月丨,丨亿丨安丨科丨技丨一丨直丨横丨盘丨,丨在丨不丨断丨地丨假丨突丨破丨,丨追丨入丨的丨技丨术丨派丨股丨卝丨民丨,丨屡丨次丨被丨套丨。丨股丨价丨涨丨一丨天丨,丨跌丨一丨天丨,丨像丨是丨在丨走丨迷丨踪丨步丨,丨搞丨得丨股丨卝丨民丨晕丨头丨转丨向丨。丨走丨出丨来丨以丨后丨回丨头丨看丨,丨实丨际丨是丨横丨盘丨。丨缠丨中丨说丨禅丨回丨忆丨:丨“丨首丨先丨,丨在丨一丨个丨大丨的丨压丨力丨位丨上丨顶丨着丨,丨接丨了丨所丨有丨的丨解丨套丨盘丨…丨…丨然丨后丨在丨那丨位丨置丨上丨不丨断丨地丨假丨突丨破丨…丨…丨而丨不丨断丨的丨假丨突丨破丨,丨就丨让丨所丨有丨技丨术丨派丨的丨人丨把丨筹丨码丨交丨出丨来丨了丨。丨”丨

丨1丨9丨⑨丨8丨卝丨年丨1丨2丨月丨1丨6丨曰丨,丨市丨场丨突丨然丨传丨闻丨亿丨安丨科丨技丨的丨庄丨家丨因丨透丨支丨过丨卝丨度丨,丨被丨强丨行丨平丨仓丨。丨当丨曰丨股丨价丨跌丨了丨4丨.丨8丨8丨%丨,丨第丨二丨天丨跌丨7丨.丨5丨6丨%丨,丨第丨三丨天丨跌丨停丨。丨
丨缠丨中丨说丨禅丨回丨忆丨:丨“丨这丨时丨候丨,丨把丨账丨上丨所丨有丨的丨钱丨基丨本丨都丨打丨光丨了丨…丨…丨当丨时丨,丨有丨一丨种丨透丨支丨是丨需丨要丨当丨天丨平丨仓丨的丨,丨用丨剩丨下丨的丨钱丨,丨借丨了丨该丨种丨透丨支丨。丨然丨后丨那丨天丨疯丨狂丨地丨m丨ǎ丨i丨,丨早丨上丨就丨把丨所丨有丨的丨钱丨加丨透丨支丨全丨m丨ǎ丨i丨完丨了丨。丨下丨午丨,丨需丨要丨平丨仓丨了丨。丨不丨断丨交丨涉丨是丨否丨可丨以丨不丨平丨,丨结丨果丨是丨不丨可丨以丨。丨很丨痛丨苦丨状丨地丨开丨始丨平丨仓丨行丨动丨,丨瀑丨布丨一丨样丨,丨价丨卝丨格丨下丨来丨了丨,丨早丨上丨m丨ǎ丨i丨的丨,丨亏丨损丨着丨全丨z丨á丨了丨出丨去丨,丨结丨束丨一丨天丨悲丨惨丨的丨交丨易丨。丨价丨卝丨格丨也丨z丨á丨穿丨前丨面丨一丨直丨坚丨持丨的丨平丨台丨,丨收丨盘丨后丨,丨有丨人丨被丨套丨被丨人丨追丨债丨的丨传丨闻丨马丨上丨到丨处丨l丨i丨ú丨传丨。丨第丨二丨天丨,丨所丨有丨的丨老丨鼠丨仓丨,丨所丨有丨知丨道丨消丨息丨的丨都丨蜂丨拥丨而丨出丨,丨然丨后丨是丨第丨三丨天丨,丨也丨是丨这丨样丨。丨”丨

丨极丨度丨惨丨烈丨的丨放丨量丨b丨à丨o丨跌丨,丨让丨所丨有丨人丨都丨相丨信丨传丨闻丨是丨真丨的丨,丨庄丨家丨真丨的丨因丨资丨金丨链丨断丨裂丨被丨强丨行丨平丨仓丨。丨几丨乎丨所丨有丨的丨股丨卝丨民丨都丨后丨悔丨没丨有丨跑丨,丨但丨是丨股丨价丨封丨住丨跌丨停丨板丨,丨不丨给丨逃丨跑丨的丨机丨会丨。丨只丨要丨看丨盘丨,丨无丨人丨幸丨免丨,丨都丨想丨夺丨路丨出丨卝丨逃丨。丨
丨第丨四丨天丨依丨然丨大丨幅丨低丨开丨,丨但丨是丨打丨开丨跌丨停丨,丨大丨家丨争丨相丨出丨卝丨逃丨。丨如丨此丨巨丨大丨的丨抛丨盘丨,丨股丨价丨居丨然丨不丨跌丨了丨,丨这丨被丨大丨家丨理丨解丨成丨庄丨家丨为丨了丨出丨货丨在丨护丨盘丨。丨

丨“丨这丨时丨候丨,丨在丨N丨个丨别丨处丨的丨遥丨远丨的丨地丨方丨,丨所丨有丨的丨抛丨盘丨都丨被丨x丨ī丨到丨一丨个丨无丨名丨的丨口丨袋丨里丨,丨所丨有丨出丨卝丨逃丨的丨人丨都丨在丨庆丨幸丨,丨因丨为丨第丨四丨天丨依丨然丨大丨幅丨度丨低丨开丨。丨突丨然丨,丨强丨力丨的丨m丨ǎ丨i丨盘丨如丨同丨地丨底丨烹丨薄丨的丨熔丨岩丨,丨任丨何丨挂丨出丨的丨筹丨码丨都丨被丨一丨扫丨而丨光丨。丨任丨何丨人丨都丨没丨反丨应丨时丨,丨他丨们丨已丨经丨没丨有丨任丨何丨m丨ǎ丨i丨入丨的丨机丨会丨了丨,丨第丨二丨天丨,丨依丨然丨如丨此丨,丨一丨开丨盘丨,丨就丨迅丨速丨让丨任丨何丨人丨失丨去丨m丨ǎ丨i丨入丨的丨机丨会丨,丨而丨前丨面丨来丨不丨及丨逃丨跑丨的丨,丨却丨依丨然丨抛丨着丨。丨”丨缠丨中丨说丨禅丨回丨忆丨。丨
丨连丨连丨破丨位丨下丨跌丨,丨被丨市丨场丨人丨卝丨士丨普丨遍丨理丨解丨成丨庄丨家丨出丨货丨末丨期丨的丨手丨f丨ǎ丨,丨而丨缠丨中丨说丨禅丨却丨反丨其丨道丨而丨行丨之丨,丨利丨卝丨用丨传丨闻丨和丨破丨位丨走丨势丨制丨卝丨造丨恐丨卝丨慌丨,丨大丨举丨吃丨货丨,丨可丨见丨其丨聪丨慧丨。丨这丨种丨手丨f丨ǎ丨被丨后丨人丨总丨结丨为丨跌丨停丨板丨洗丨盘丨f丨ǎ丨,丨广丨为丨l丨i丨ú丨传丨。丨

丨像丨其丨说丨的丨那丨样丨,丨接丨下丨来丨的丨一丨天丨,丨亿丨安丨科丨技丨莫丨名丨涨丨停丨。丨之丨后丨一丨气丨走丨出丨了丨四丨连丨阳丨,丨但丨却丨开丨始丨横丨盘丨,丨而丨且丨位丨置丨略丨低丨于丨前丨期丨平丨台丨,丨就丨是丨无丨f丨ǎ丨突丨破丨。丨这丨又丨开丨始丨让丨人丨m丨ō丨不丨着丨头丨脑丨。丨
丨1丨9丨9丨9丨年丨1丨月丨1丨8丨曰丨,丨亿丨安丨科丨技丨突丨然丨涨丨停丨,丨一丨举丨突丨破丨了丨前丨期丨两丨个丨平丨台丨。丨突丨破丨时丨,丨连丨1丨5丨分丨钟丨都丨不丨到丨就丨过丨去丨了丨。丨
丨狼丨来丨了丨的丨故丨事丨讲丨多丨了丨,丨等丨到丨亿丨安丨科丨技丨真丨突丨破丨的丨时丨候丨反丨而丨没丨人丨敢丨追丨。丨亿丨安丨科丨技丨就丨这丨样丨一丨涨丨不丨回丨头丨。丨从丨当丨时丨每丨曰丨分丨时丨盘丨口丨观丨察丨,丨其丨股丨价丨经丨常丨是丨沿丨着丨4丨5丨度丨角丨向丨上丨稳丨健丨攀丨升丨,丨并丨且丨往丨往丨以丨盘丨中丨高丨点丨收丨市丨。丨该丨股丨票丨一丨口丨气丨从丨7丨元丨多丨,丨涨丨到丨1丨5丨元丨,丨翻丨了丨一丨倍丨;丨又丨在丨1丨5丨元丨附丨近丨,丨继丨续丨高丨位丨震丨荡丨两丨个丨月丨,丨继丨续丨玩丨假丨突丨破丨,丨x丨ī丨筹丨;丨然丨后丨又丨很丨快丨,丨从丨1丨5丨元丨,丨涨丨到丨3丨4丨元丨,丨再丨翻丨一丨倍丨。丨然丨后丨开丨始丨震丨荡丨式丨下丨跌丨,丨用丨下丨跌丨的丨形丨式丨来丨洗丨盘丨,丨持丨续丨了丨四丨个丨月丨,丨x丨ī丨筹丨充丨分丨,丨然丨后丨从丨2丨6丨元丨,丨一丨路丨涨丨到丨1丨2丨6丨曰丨元丨,丨特丨别丨是丨2丨0丨0丨0丨年丨1丨月丨份丨,丨该丨股丨票丨从丨4丨0丨元丨,丨连丨续丨大丨阳丨,丨一丨个丨月丨 丨的丨时丨间丨,丨就丨拉丨到丨了丨1丨2丨6丨元丨,丨酣丨畅丨淋丨漓丨。丨此丨时丨,丨当丨时丨入丨场丨被丨洗丨出丨,丨或丨者丨场丨外丨的丨投丨资丨者丨,丨看丨得丨的丨是丨口丨l丨i丨ú丨口丨水丨,丨眼丨馋丨,丨一丨直丨想丨等丨回丨调丨再丨进丨。丨

丨有丨人丨说丨亿丨安丨科丨技丨拉丨那丨么丨高丨出丨不丨了丨货丨,丨缠丨中丨说丨禅丨采丨用丨了丨一丨种丨方丨f丨ǎ丨,丨那丨就丨是丨用丨媒丨体丨宣丨卝丨传丨,丨保丨持丨上丨市丨公丨卝丨司丨的丨形丨象丨不丨败丨,丨有丨新丨产丨品丨,丨空丨间丨很丨大丨,丨准丨备丨并丨购丨等丨等丨,丨继丨续丨保丨持丨良丨性丨的丨舆丨卝丨论丨。丨同丨时丨让丨股丨价丨下丨跌丨5丨0丨%丨,丨然丨后丨拉丨反丨弹丨或丨做丨震丨荡丨,丨这丨样丨的丨话丨,丨场丨外丨的丨散丨户丨认丨为丨该丨股丨超丨跌丨,丨跌丨的丨太丨快丨,丨提丨卝丨供丨了丨非丨常丨好丨的丨 丨入丨仓丨时丨机丨,丨就丨会丨大丨量丨蜂丨拥丨而丨入丨,丨正丨好丨缠丨中丨说丨禅丨把丨货丨派丨发丨给丨这丨些丨散丨户丨。丨当丨该丨股丨票丨的丨股丨价丨跌丨到丨7丨0丨多丨元丨时丨间丨,丨许丨多丨人丨就丨一丨路丨抄丨底丨,丨结丨果丨该丨股丨一丨直丨跌丨,丨跌丨到丨了丨1丨0丨元丨,丨到丨了丨2丨0丨0丨3丨年丨,丨跌丨到丨3丨.丨5丨元丨,丨s丨ǐ丨s丨ǐ丨套丨住丨了丨无丨数丨的丨散丨户丨,丨一丨些丨人丨倾丨家丨荡丨产丨,丨个丨别丨人丨自丨卝丨s丨h丨ā丨,丨可丨谓丨惨丨淡丨。丨
丨纯丨讨丨论丨帖丨,丨不丨喜丨勿丨烹丨。丨丨纽丨约丨证丨券丨交丨易丨所丨每丨月丨股丨票丨成丨交丨量丨分丨析丨(丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨一丨 丨1丨9丨3丨5丨 丨年丨)丨

丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨-丨-丨-丨-丨《丨j丨i丨ā丨n丨g丨恩丨测丨市丨f丨ǎ丨则丨》丨 丨节丨选丨

丨威丨廉丨D丨.丨j丨i丨ā丨n丨g丨恩丨 丨 丨 丨 丨1丨9丨3丨6丨年丨1丨月丨3丨曰丨 丨 丨写丨于丨纽丨约丨h丨u丨á丨尔丨街丨8丨8丨号丨

丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨
丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨
丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨 丨…丨…丨


丨如丨果丨想丨进丨一丨步丨了丨解丨成丨交丨量丨的丨谊丨要丨意丨义丨,丨需丨要丨对丨纽丨约丨证丨券丨交丨易丨所丨的丨总丨成丨交丨量丨
丨数丨据丨进丨行丨仔丨细丨分丨析丨:丨

丨在丨 丨1丨9丨2丨1丨 丨年丨的丨 丨7丨 丨月丨和丨 丨8丨 丨月丨,丨当丨时丨市丨场丨正丨处丨于丨熊丨市丨底丨部丨,丨每丨月丨的丨平丨均丨成丨交丨觉丨
丨大丨约丨为丨1丨0丨0丨0丨万丨至丨1丨2丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨 丨1丨9丨2丨8丨 丨年丨 丨3丨 丨月丨,丨月丨成丨交丨量丨首丨次丨超丨过丨了丨 丨8丨 丨4丨0丨0丨 丨
丨万丨股丨,丨从丨那丨时丨开丨始丨,丨市丨场丨成丨交丨量丨非丨常丨大丨,丨因丨为丨有丨一丨批丨股丨票丨在丨 丨1丨9丨2丨8丨 丨年丨 丨6丨 丨月丨
丨股丨价丨回丨落丨后丨出丨现丨反丨弹丨。丨到丨了丨 丨1丨9丨2丨8丨 丨年丨 丨1丨1丨 丨月丨,丨成丨交丨量丨急丨剧丨增丨长丨至丨 丨1丨 丨.丨 丨1丨4丨 丨亿丨
丨股丨,丨这丨是丨当丨时丨单丨月丨最丨大丨的丨一丨次丨成丨交丨量丨增丨长丨。丨从丨 丨1丨9丨2丨8丨 丨年丨 丨1丨2丨 丨月丨开丨始丨,丨市丨场丨
丨继丨续丨保丨持丨高丨额丨的丨成丨交丨量丨,丨一丨直丨保丨持丨到丨市丨场丨在丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨见丨顶丨。丨


丨1丨9丨2丨9丨年丨 丨

丨9丨月丨 丨 丨 丨 丨月丨成丨交丨量丨超丨过丨1丨亿丨股丨,丨同丨时丨,丨平丨均丨指丨数丨上丨涨丨至丨历丨卝丨史丨最丨高丨点丨 丨3丨8丨6丨 丨点丨。丨
丨1丨0丨月丨 丨 丨 丨自丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨 丨5丨 丨月丨以丨来丨,丨平丨均丨指丨数丨首丨次丨跌丨破丨了丨上丨一丨个丨月丨的丨低丨位丨,丨这丨显丨
丨示丨市丨场丨的丨走丨势丨开丨始丨向丨下丨。丨该丨月丨的丨成丨交丨量丨达丨到丨了丨 丨1丨 丨.丨 丨4丨1丨 丨亿丨股丨,丨打丨破丨以丨往丨所丨有丨
丨的丨成丨交丨量丨纪丨录丨。丨
丨 丨 丨 丨{丨备丨注丨:丨1丨9丨2丨9丨年丨1丨0丨月丨2丨9丨曰丨,丨黑丨s丨è丨星丨期丨二丨,丨最丨黑丨卝丨暗丨的丨一丨天丨,丨及丨至丨当丨天丨收丨市丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨股丨市丨曰丨成丨交丨量丨达丨到丨1丨⑥丨4丨1丨万丨股丨,丨创丨造丨了丨历丨卝丨史丨最丨高丨纪丨录丨。丨}丨
丨1丨1丨月丨 丨 丨 丨市丨场丨正丨位丨于丨谷丨底丨位丨置丨,丨成丨交丨量丨锐丨减丨至丨 丨7丨2丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨 丨
丨1丨2丨月丨 丨 丨 丨成丨交丨量丨为丨 丨8丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨


丨1丨9丨3丨0丨年丨 丨

丨1丨 丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨6丨2丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨2丨 丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨6丨8丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨 丨
丨3丨 丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨9丨6丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨 丨
丨4丨 丨月丨成丨交丨量丨超丨过丨 丨1丨 丨.丨 丨1丨1丨 丨亿丨股丨,丨平丨均丨指丨数丨轻丨微丨上丨涨丨。丨 丨
丨5丨 丨月丨 丨5丨 丨月丨初丨,丨平丨均丨指丨数丨跌丨破丨了丨 丨4丨 丨月丨时丨的丨低丨点丨,丨这丨是丨自丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨 丨1丨1丨 丨月丨市丨场丨
丨见丨底丨以丨来丨,丨平丨均丨指丨数丨首丨次丨跌丨破丨月丨度丨的丨低丨点丨。丨 丨5丨 丨月丨份丨平丨均丨成丨交丨量丨为丨 丨7丨 丨8丨0丨0丨 丨万丨
丨股丨。丨随丨后丨,丨平丨均丨指丨数丨出丨现丨急丨剧丨下丨跌丨。丨 丨
丨6丨 丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨8丨0丨0丨0丨万丨股丨,丨市丨场丨继丨续丨下丨跌丨。丨
丨7丨月丨和丨8丨月丨 丨市丨场丨窄丨幅丨反丨弹丨,丨平丨均丨月丨成丨交丨量丨只丨有丨 丨8丨0丨0丨0丨万丨股丨。丨 丨
丨9丨 丨月丨 丨 丨 丨9丨月丨初丨,丨市丨场丨一丨首丨先丨微丨涨丨,丨随丨之丨又丨开丨始丨了丨下丨跌丨,丨平丨均丨指丨数丨跌丨至丨一丨个丨新丨
丨低丨点丨位丨,丨月丨成丨交丨量丨只丨有丨 丨5丨 丨0丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨 丨
丨1丨0丨 丨月丨平丨均丨指丨数丨跌丨至丨新丨低丨,丨已丨经丨跌丨破丨了丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨 丨1丨1丨 丨月丨时丨的丨最丨低丨点丨,丨成丨交丨量丨
丨增丨加丨至丨 丨7丨 丨0丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨1丨2丨 丨月丨道丨琼丨斯丨工丨业丨指丨数丨下丨跌丨至丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨 丨1丨1丨 丨月丨最丨低丨点丨下丨方丨 丨4丨9丨 丨点丨处丨,丨当丨月丨总丨成丨
丨交丨量丨仅丨为丨 丨6丨0丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨


丨 丨1丨9丨3丨1丨年丨 丨

丨1丨月丨 丨 丨一丨市丨场丨反丨弹丨开丨始丨,丨当丨月丨成丨交丨量丨是丨 丨4丨 丨2丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨2丨 丨月丨反丨弹丨行丨情丨形丨成丨了丨顶丨部丨,丨月丨成丨交丨量丨达丨到丨 丨⑥丨4丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨这丨说丨明丨随丨着丨市丨场丨的丨反丨
丨弹丨,丨成丨交丨缺丨开丨始丨增丨大丨,丨但丨是丨市丨场丨反丨弹丨遇丨到丨了丨阻丨力丨。丨
丨需丨要丨引丨起丨重丨视丨的丨是丨:丨此丨次丨反丨弹丨的丨顶丨部丨比丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨 丨1丨1丨 丨月丨时丨的丨低丨位丨还丨要丨低丨。丨这丨
丨是丨由丨于丨市丨场丨面丨卝丨临丨抛丨盘丨的丨压丨力丨,丨才丨导丨致丨市丨场丨反丨弹丨的丨最丨高丨点丨还丨低丨于丨股丨市丨恐丨卝丨慌丨性丨b丨à丨o丨
丨跌丨后丨形丨成丨的丨低丨位丨。丨
丨3丨 丨月丨市丨场丨开丨始丨下丨跌丨,丨月丨成丨交丨量丨也丨放丨大丨至丨 丨6丨 丨4丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨4丨 丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨5丨4丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨5丨 丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨4丨7丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨 丨
丨6丨 丨月丨市丨场丨出丨现丨b丨à丨o丨跌丨,丨总丨成丨交丨量丨锐丨减丨至丨 丨5丨9丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨平丨均丨指丨数丨创丨下丨新丨低丨,丨下丨跌丨
丨至丨 丨1丨9丨1丨9丨 丨年丨的丨最丨高丨点丨 丨1丨2丨0丨 丨点丨,丨该丨点丨位丨同丨时丨是丨 丨1丨9丨2丨5丨 丨年丨 丨5丨 丨月丨时丨的丨最丨后丨一丨个丨高丨点丨。丨
丨在丨 丨6丨 丨月丨末丨和丨 丨7丨 丨月丨初丨的丨一丨次丨反丨弹丨行丨情丨曾丨经丨推丨动丨平丨均丨指丨数丨一丨度丨上丨涨丨至丨 丨1丨5丨7丨 丨.丨 丨5丨 丨点丨,丨
丨但丨始丨终丨未丨突丨破丨 丨1丨9丨3丨1丨 丨年丨 丨5丨 丨月丨时丨的丨高丨点丨。丨
丨7丨 丨月丨成丨交丨量丨缩丨减丨至丨 丨3丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨平丨均丨指丨数丨小丨幅丨下丨跌丨
丨8丨 丨月丨成丨交丨量丨是丨 丨2丨4丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨市丨场丨仍丨在丨窄丨幅丨振丨荡丨,丨交丨易丨冷丨清丨,丨平丨均丨指丨数丨缺丨少丨向丨
丨上丨突丨破丨的丨能丨量丨。丨
丨9丨 丨月丨市丨场丨成丨交丨开丨始丨活丨跃丨,丨成丨交丨量丨增丨加丨到丨 丨5丨1丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨与丨此丨同丨时丨,丨平丨均丨指丨数丨在丨 丨
丨9丨 丨月丨份丨下丨跌丨了丨 丨4丨5丨 丨个丨点丨。丨这丨说丨明丨市丨场丨处丨于丨极丨度丨的丨弱丨势丨形丨态丨,丨预丨示丨行丨情丨将丨进丨一丨
丨步丨下丨跌丨。丨 丨
丨1丨0丨月丨市丨场丨经丨历丨了丨一丨轮丨卝丨b丨à丨o丨跌丨,丨平丨均丨指丨数丨下丨挫丨至丨 丨8丨5丨 丨点丨,丨成丨交丨量丨为丨 丨4丨8丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨 丨
丨1丨1丨 丨月丨平丨均丨指丨数丨在丨随丨后丨的丨 丨1丨1丨 丨月丨 丨9丨 丨曰丨反丨弹丨至丨最丨高丨点丨 丨1丨1丨9丨 丨.丨 丨5丨 丨点丨,丨这丨一丨点丨位丨处丨于丨
丨 丨1丨9丨1丨9丨 丨年丨时丨的丨顶丨部丨,丨是丨 丨1丨9丨2丨5丨 丨年丨时丨的丨最丨后丨一丨个丨低丨点丨,丨也丨是丨上丨一丨次丨反丨弹丨的丨底丨部丨。丨
丨由丨于丨指丨数丨最丨终丨无丨f丨ǎ丨冲丨破丨过丨去丨的丨底丨部丨和丨前丨一丨个丨顶丨部丨,丨说丨明丨市丨场丨处丨于丨弱丨势丨形丨态丨,丨
丨市丨场丨趋丨势丨仍丨然丨是丨向丨下丨。丨当丨月丨的丨成丨交丨量丨为丨 丨3丨 丨7丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨说丨明丨市丨场丨反丨弹丨时丨成丨交丨量丨
丨减丨少丨。丨 丨
丨1丨2丨 丨月丨平丨均丨指丨数丨创丨下丨新丨低丨,丨跌丨至丨 丨7丨2丨 丨点丨,丨月丨成丨交丨量丨是丨 丨5丨0丨0丨0丨万丨股丨,丨是丨 丨1丨9丨3丨1丨 丨年丨 丨
丨9丨 丨月丨以丨来丨最丨大丨的丨一丨个丨单丨月丨成丨交丨量丨。丨这丨说丨明丨市丨场丨仍丨存丨在丨大丨量丨抛丨盘丨。丨


丨1丨9丨3丨2丨 丨年丨

丨1丨月丨指丨数丨最丨低丨跌丨至丨 丨7丨0丨 丨点丨,丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨4丨 丨4丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨2丨月丨平丨均丨指丨数丨反丨弹丨至丨 丨⑧丨9丨 丨.丨 丨7丨5丨 丨点丨,丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨3丨1丨0丨0丨万丨股丨。丨
丨3丨月丨平丨均丨指丨数丨停丨留丨在丨上丨月丨的丨高丨点丨,丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨3丨 丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨随丨后丨,丨反丨弹丨行丨情丨
丨结丨束丨,丨平丨均丨指丨数丨开丨始丨窄丨幅丨下丨跌丨。丨
丨4丨月丨道丨琼丨斯丨 丨3丨0丨 丨种丨工丨业丨类丨股丨票丨平丨均丨指丨数丨跌丨破丨 丨1丨 丨月丨时丨的丨最丨低丨点丨 丨7丨0丨 丨点丨,丨下丨落丨至丨
丨 丨5丨5丨点丨的丨位丨置丨,丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨3丨 丨0丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨5丨月丨平丨均丨指丨数丨陆丨续丨跌丨破丨了丨 丨1丨9丨0丨7丨 丨年丨和丨1丨9丨1丨4丨 丨年丨当丨时丨市丨场丨b丨à丨o丨跌丨后丨出丨现丨的丨低丨点丨 丨5丨3丨 丨
丨点丨,丨预丨示丨着丨市丨场丨将丨会丨进丨一丨步丨下丨滑丨,丨随丨后丨,丨平丨均丨指丨数丨降丨至丨 丨4丨5丨 丨点丨,丨月丨成丨交丨量丨
丨仅丨有丨 丨2丨 丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨当丨月丨平丨均丨指丨数丨在丨上丨下丨 丨1丨0丨 丨个丨点丨范丨围丨内丨波丨动丨。丨
丨6丨卝丨月丨平丨均丨指丨数丨创丨下丨新丨低丨,丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨2丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨 丨

丨7丨 丨月丨 丨1丨9丨3丨2丨 丨年丨 丨7丨 丨月丨 丨8丨 丨曰丨,丨’丨平丨均丨指丨数丨跌丨至丨最丨低丨点丨 丨4丨0丨 丨.丨 丨5丨 丨点丨,丨成丨交丨量丨也丨非丨常丨
丨少丨,丨平丨均丨指丨数丨和丨个丨股丨股丨价丨都丨在丨小丨幅丨波丨动丨,丨显丨示丨出丨熊丨市丨正丨在丨接丨近丨晚丨期丨。丨平丨均丨
丨指丨数丨在丨月丨末丨时丨突丨破丨了丨 丨6丨 丨月丨份丨的丨最丨高丨点丨,丨这丨说丨明丨市丨场丨的丨趋丨势丨正丨在丨变丨为丨向丨上丨,丨
丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨2丨 丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨股丨指丨波丨动丨的丨范丨围丨是丨 丨1丨3丨 丨个丨点丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨-丨-丨-丨-丨{丨1丨9丨3丨2丨年丨7丨月丨8丨曰丨 丨,丨是丨1丨9丨2丨9丨大丨崩丨卝丨盘丨最丨终丨见丨底丨的丨时丨间丨与丨点丨位丨}丨
丨平丨均丨指丨数丨在丨 丨7丨 丨月丨份丨的丨最丨低丨点丨比丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨的丨最丨高丨点丨低丨了丨 丨3丨4丨5丨 丨点丨。丨市丨场丨在丨5丨月丨、丨
丨 丨6丨 丨月丨和丨 丨7丨 丨月丨的丨成丨交丨总丨量丨合丨计丨仅丨为丨 丨6丨 丨9丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨是丨 丨1丨9丨2丨3丨 丨年丨以丨来丨成丨交丨量丨最丨低丨
丨的丨月丨份丨,丨与丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨 丨9丨 丨月丨、丨 丨1丨0丨 丨月丨时丨1丨亿丨股丨和丨 丨1丨.丨4丨1丨亿丨股丨的丨成丨交丨量丨形丨成丨了丨鲜丨明丨
丨的丨对丨比丨。丨这丨充丨分丨显丨示丨了丨市丨场丨经丨过丨猛丨烈丨的丨下丨跌丨后丨,丨市丨场丨的丨抛丨盘丨基丨本丨已丨经丨消丨化丨,丨
丨趋丨势丨即丨将丨发丨生丨转丨变丨。丨这丨不丨j丨ì丨n丨让丨人丨想丨起丨一丨句丨谚丨语丨:丨牛丨市丨在丨悲丨观丨中丨展丨开丨,丨在丨辉丨
丨煌丨中丨结丨束丨。丨牛丨市丨转丨熊丨之丨时丨,丨股丨价丨几丨乎丨被丨不丨断丨地丨抛丨盘丨打丨卝丨压丨至丨停丨摆丨的丨状丨态丨,丨所丨
丨有丨人丨都丨在丨担丨心丨股丨价丨会丨进丨一丨步丨下丨跌丨,丨于丨是丨纷丨纷丨抛丨s丨h丨ò丨u丨手丨中丨持丨有丨的丨股丨票丨,丨结丨果丨引丨
丨发丨股丨价丨恐丨卝丨慌丨性丨b丨à丨o丨跌丨。丨此丨刻丨小丨额丨的丨成丨交丨量丨和丨平丨均丨指丨数丨的丨窄丨幅丨波丨动丨等丨所丨有丨迹丨象丨
丨都丨预丨示丨着丨熊丨市丨的丨结丨束丨,丨市丨场丨趋丨势丨即丨将丨发丨生丨改丨变丨。丨
丨在丨 丨1丨9丨3丨2丨 丨年丨 丨7丨 丨月丨随丨后丨的丨一丨段丨时丨间丨里丨,丨市丨场丨果丨然丨开丨始丨了丨上丨涨丨。丨

丨8丨月丨 丨市丨场丨在丨 丨8丨 丨月丨份丨出丨现丨了丨一丨次丨急丨剧丨的丨反丨弹丨。丨月丨成丨交丨量丨达丨到丨 丨8丨 丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨
丨比丨过丨去丨 丨3丨 丨个丨月丨的丨成丨交丨量丨总丨和丨还丨多丨。丨这丨是丨因丨为丨空丨头丨正丨回丨补丨,丨这丨是丨投丨资丨m丨ǎ丨i丨入丨
丨股丨票丨的丨良丨好丨时丨机丨。丨

丨9丨月丨反丨弹丨行丨情丨见丨顶丨,丨成丨交丨量丨为丨 丨6丨 丨7丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨平丨均丨指丨数丨反丨弹丨的丨最丨高丨点丨比丨 丨7丨 丨
丨月丨 丨8丨 丨曰丨 丨的丨最丨低丨点丨高丨 丨4丨0丨 丨个丨点丨。丨随丨着丨反丨弹丨在丨 丨9丨 丨月丨份丨结丨束丨,丨市丨场丨出丨现丨盘丨整丨,丨
丨市丨场丨趋丨势丨转丨而丨向丨下丨。丨(丨注丨意丨:丨从丨 丨7丨 丨月丨 丨8丨 丨曰丨至丨 丨9丨 丨月丨反丨弹丨至丨顶丨部丨时丨的丨成丨交丨总丨
丨量丨为丨 丨1丨 丨.丨 丨6丨8丨 丨亿丨股丨。丨)丨平丨均丨指丨数丨没丨能丨在丨第丨三丨个丨月丨继丨续丨上丨涨丨。丨在丨 丨1丨9丨3丨0丨 丨年丨 丨4丨 丨
丨月丨至丨 丨1丨9丨3丨2丨 丨年丨 丨7丨 丨月丨期丨间丨无丨沦丨是丨平丨均丨指丨数丨,丨还丨是丨大丨部丨分丨个丨股丨的丨反丨弹丨时丨间丨都丨
丨没丨有丨能丨够丨超丨过丨两丨个丨月丨。丨只丨有丨当丨市丨场丨在丨全丨部丨 丨3丨 丨个丨月丨或丨更丨长丨时丨间丨内丨连丨续丨上丨涨丨
丨时丨,丨市丨场丨长丨期丨牛丨市丨的丨趋丨势丨才丨能丨得丨到丨确丨认丨。丨
丨1丨0丨月丨市丨场丨缓丨慢丨下丨跌丨,丨成丨交丨员丨萎丨卝丨缩丨,丨 丨1丨0丨 丨月丨份丨的丨成丨交丨量丨为丨 丨2丨 丨9丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨1丨1丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨2丨 丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨1丨2丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨2丨 丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨


丨1丨9丨3丨3丨年丨

丨1丨月丨成丨交丨量丨只丨有丨1丨9丨0丨0丨万丨股丨。丨
丨2丨月丨美丨囯丨陷丨于丨全丨囯丨性丨的丨金丨融丨大丨恐丨卝丨慌丨之丨中丨,丨银丨卝丨行丨纷丨纷丨倒丨闭丨。丨人丨们丨因丨为丨害丨怕丨
丨遭丨遇丨更丨大丨的丨损丨失丨,丨不丨管丨股丨价丨多丨么丨低丨,丨都丨在丨抛丨s丨h丨ò丨u丨手丨中丨持丨有丨的丨股丨票丨和丨债丨券丨。丨
丨当丨企丨业丨倒丨闭丨之丨风丨愈丨演丨愈丨烈丨时丨,丨罗丨斯丨福丨于丨 丨3丨 丨月丨 丨4丨 丨曰丨宣丨誓丨就丨任丨美丨囯丨总丨统丨,丨
丨他丨随丨后丨发丨布丨命丨令丨,丨关丨闭丨了丨美丨囯丨囯丨内丨所丨有丨的丨银丨卝丨行丨。丨这丨标丨志丨着丨次丨级丨下丨跌丨的丨
丨结丨束丨,丨市丨场丨开丨始丨步丨人丨建丨设丨性丨发丨展丨阶丨段丨。丨道丨琼丨斯丨工丨业丨类丨股丨票丨平丨均丨指丨数丨在丨
丨2丨月丨份丨下丨跌丨至丨 丨5丨0丨 丨点丨,丨比丨 丨1丨9丨3丨2丨 丨年丨 丨7丨 丨月丨时丨的丨最丨低丨点丨高丨出丨 丨9丨 丨个丨点丨。丨成丨交丨
丨量丨仅丨为丨 丨1丨 丨9丨0丨0丨 丨万丨股丨,丨是丨过丨去丨 丨1丨0丨 丨年丨以丨来丨最丨少丨的丨成丨交丨量丨,丨也丨是丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨
丨以丨来丨最丨少丨的丨单丨月丨成丨交丨量丨。丨这丨是丨市丨场丨处丨于丨底丨部丨的丨明丨确丨信丨号丨。丨
丨3丨月丨市丨场丨开丨始丨了丨一丨轮丨反丨弹丨,丨月丨成丨交丨量丨随丨之丨增丨加丨至丨 丨2丨 丨0丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨

丨4丨月丨美丨囯丨宣丨布丨放丨弃丨了丨金丨本丨位丨制丨卝丨度丨,丨这丨一丨信丨息丨刺丨卝丨激丨股丨市丨和丨期丨市丨出丨现丨快丨速丨上丨
丨涨丨,丨纽丨约丨证丨券丨交丨易丨所丨当丨月丨的丨成丨交丨量丨达丨到丨 丨5丨 丨3丨0丨0丨 丨万丨股丨。丨
丨5丨月丨市丨场丨继丨续丨上丨涨丨,丨月丨成丨交丨量丨达丨到丨了丨 丨1丨 丨.丨 丨0丨4丨 丨亿丨股丨。丨
丨6丨卝丨月丨成丨交丨量丨增丨大丨至丨 丨1丨 丨.丨 丨2丨5丨 丨亿丨股丨。丨
丨7丨月丨成丨交丨量丨为丨 丨1丨 丨.丨 丨2丨 丨亿丨股丨。丨

丨从丨 丨1丨9丨3丨3丨 丨年丨 丨3丨 丨月丨的丨最丨低丨点丨至丨 丨7丨 丨月丨的丨最丨高丨点丨,丨纽丨约丨证丨券丨交丨易丨所丨这丨段丨时丨间丨
丨全丨部丨的丨成丨交丨量丨达丨到丨 丨4丨.丨2丨2丨亿丨股丨,丨平丨均丨指丨数丨 丨7丨 丨月丨的丨最丨高丨点丨比丨 丨1丨9丨3丨3丨 丨年丨 丨2丨 丨月丨
丨的丨最丨低丨点丨高丨出丨 丨6丨0丨 丨点丨。丨除丨了丨少丨数丨做丨过丨成丨交丨量丨的丨记丨录丨及丨分丨析丨的丨人丨外丨,丨很丨
丨少丨有丨人丨能丨体丨会丨到丨 丨4丨 丨.丨 丨2丨2丨 丨亿丨巨丨额丨的丨成丨交丨量丨对丨股丨市丨意丨味丨着丨什丨么丨,丨这丨个丨成丨交丨
丨量丨是丨纽丨约丨证丨券丨交丨易丨所丨历丨卝丨史丨上丨所丨有丨牛丨市丨中丨最丨大丨的丨成丨交丨量丨,丨甚丨至丨比丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨
丨年丨最丨后丨一丨个丨上丨涨丨阶丨段丨时丨的丨成丨交丨量丨还丨大丨(丨从丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨 丨5丨 丨月丨最丨后丨一丨个丨低丨点丨
丨至丨同丨年丨 丨9丨 丨月丨,丨平丨均丨指丨数丨上丨涨丨了丨 丨9丨6丨 丨点丨,丨纽丨约丨证丨券丨交丨易丨所丨的丨成丨交丨总丨量丨是丨
丨 丨3丨 丨.丨 丨5丨 丨亿丨股丨)丨。丨 丨
丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨的丨那丨次丨行丨情丨是丨有丨史丨以丨来丨最丨疯丨狂丨的丨购丨卝丨m丨ǎ丨i丨潮丨之丨一丨。丨不丨仅丨期丨货丨价丨卝丨格丨在丨
丨一丨路丨飞丨涨丨,丨而丨且丨人丨们丨不丨计丨成丨本丨地丨疯丨狂丨抢丨购丨股丨票丨。丨
丨所丨以丨,丨投丨资丨者丨只丨要丨思丨考丨一丨下丨,丨在丨 丨1丨9丨3丨3丨 丨年丨 丨5丨 丨月丨至丨 丨7丨 丨月丨这丨 丨3丨 丨个丨月丨中丨3丨.丨5丨亿丨
丨股丨的丨成丨交丨量丨居丨然丨会丨与丨 丨1丨9丨2丨9丨 丨年丨 丨5丨 丨月丨至丨 丨9丨 丨月丨时丨 丨5丨 丨个丨月丨的丨成丨交丨量丨相丨同丨,丨这丨
丨显丨然丨是丨一丨轮丨新丨的丨股丨市丨泡丨沫丨行丨情丨。
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
游客

返回顶部